Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Algemene Beschouwingen 2008 – bijdrage D66

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />
Algemene Beschouwingen 2008 – D66

Bestuur

Schaalvergroting is niet iets dat alleen in de landbouwsector aan de hand is.

In Europa vindt zowel in de breedte als in de diepte een verdiepingsslag plaats. Hiervoor is een sterker zelfstandiger bestuur nodig waarbij voldoende democratische legitimatie is gewaarborgd. Het moet niet meer zo zijn dat ieder land alleen voor zijn eigen opkomt. Er dient bestuurd te worden vanuit het gezamenlijk belang. De angst om dan overgeleverd te zijn aan een kwaadwillende buitenwereld is niet terecht, uiteindelijk profiteren wij daar allemaal het meest van.

Als Noord-Nederland hebben we ook steeds meer te maken met Europa. Onze toekomst moet ook niet eenzijdig afhankelijk worden gemaakt van wat er in Holland gebeurd. We moeten onszelf zien als stapsteen op de Noordelijke ontwikkelingsas.

Europa is een samenwerkingsverband tussen soevereine Naties

Het SNN is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige Provincies

Noord-Nederland is een regio die er toe doet. Hoewel er nog veel zaken op lokaal niveau zijn georganiseerd is er duidelijk een maatschappelijke tendens om Noord-Nederland als één gebied te benaderen. Zo worden we van buiten vooral gezien als Noorderlingen, het bedrijfsleven ziet Noord-Nederland ook als een regio (voorbeeld KvK), Europa ziet Noord-Nederland als regio en ook cultureel is er steeds meer sprake van samenhang (bijv. NNO).

We zullen in gezamenlijkheid het beleid voor deze regio moeten formuleren. Als het goed is, zal ook de uitvoering steeds vaker de provinciegrenzen overschrijden. De hierboven geschetste tendens pleit voor een verzwaring van de gezamenlijke bestuurskracht in SNN. Een uit angst of misplaatst wantrouwen terugtrekken op het eigen provinciale belang, ligt niet voor de hand en is contraproductief.

De uitdaging ligt er in om niet dezelfde fout te maken die sommige landen in Europa lijken te maken die zich terugtrekken op het eigen eiland en daar uitsluitend het eigen belang willen dienen.

D66 denkt dat het uiteindelijk onvermijdelijk is dat SNN transformeert tot het Landsdeel Frisia met als bestuurlijk centrum Groningen/Assen.

Het zou onverstandig zijn als we een tegengestelde beweging zouden maken door ons in de provincies terug te trekken. Voor het SNN geldt wat D66 betreft overigens net als voor de EU dat de besluitvorming voldoende democratisch moet zijn gelegitimeerd.

Ook de zelfstandige gemeenten in Groningen zullen in de komende tijd op grotere schaal gaan samenwerken. In hoeverre de bestuurskracht van gemeenten, de democratische legitimatie en de intensiteit van die samenwerking zal nopen tot fusies is koffiedik kijken.

Het noopt D66 wel tot het aanhalen van het volgende citaat uit de beschouwingen van 2007:

D66 vindt het een taak van de provincie om logische samenwerkingsverbanden in kaart te brengen, zodat er geen gemeenten tussenuit vallen die aan het einde van de rit geen logische samenwerkingspartner meer kunnen vinden. De provincie is ten slotte per uitstek het bestuur dat de samenhang in het grotere gebied dient te bewaken.
Daarnaast is het verstandig om die samenwerkingsverbanden te stimuleren die in het scenario dat er niet meer om fusie heen gekomen kan worden verder kunnen evolueren tot nieuwe gemeenten.

Einde citaat. Dit jaar wel de vraag aan het college of zij dit ook tot hun taak rekenen.

Eigen kracht Provincie Groningen

Het verkiezingsprogramma van D66 heeft de titel "uitgaan van eigen kracht". Dat betekent dat de regio Groningen, gezien de kansen die het heeft, zich niet eenkennig maar in alle richtingen moet ontwikkelen.

Want succesvolle regio’s winnen de slag om bedrijven, banen, hoogopgeleide professionals en geldstromen.

De afstand tot Bremen is 180 kilometer en die tot Den Haag 230. En dat wordt er zonder Zuiderzeelijn niet beter op.

In dit kader wordt het tijd om de Noordelijke Ontwikkelingsas (NOA) verder invulling te geven. Naast een rally waaraan gedeputeerde Gerritsen meedoet en overleggen op ambtelijk/politiekniveau moeten zo langzamerhand meer voorbeelden komen van geslaagde maatschappelijke gevolgen. We zullen de zaken die goed gaan op de NOA moeten benadrukken en uitbouwen. Zoals samenwerking tussen universiteiten/hogescholen, succesvolle bedrijven en het museum. Kortom, het wordt tijd dat we de NOA met voorbeelden ook daadwerkelijk zichtbaar maken.

Ook voor de bevolking en bezoekers moeten we nadrukkelijker zichtbaar maken dat Groningen zich internationaal wil profileren. Een begin zou kunnen zijn om bij het vlaggen de Europese vlag uit te steken.

Motie: Europese vlag

Promotie van Groningen

Deze promotie is op het toeristisch gebied in de afgelopen jaren niet erg succesvol geweest. Het aantal arbeidsplaatsen in die sector liepen terug en de stijging van de toeristische bestedingen was lager dan de inflatie. De zin over de effecten van "er gaat niets boven Groningen" in de voorjaarsnota (op pag. 41): "meer bezoekers, meer bestedingen en een toename van werkgelegenheid" is dan ook onbegrijpelijk.

Het lijkt in de voorjaarsnota alsof we gewoon doorgaan met het huidige beleid door opnieuw een zelfde soort campagne op te zetten voor het bedrag van 100 K (kilo-euro) per jaar.

D66 heeft vorig jaar in de commissie aangegeven dat onze promotie zich niet alleen zou moeten richten op de rest van Nederland. We hebben toen aangegeven dat we onze pijlen ook op Engeland maar zeker en vooral ook op Duistland zouden moeten richten. Hoewel de gedeputeerde toen aangaf er aandacht aan te zullen besteden, heeft GS hier nog niets op ondernomen. Dit jaar hebben we er in de commissie opnieuw naar gevraagd en wat blijkt; uit de evaluatie ligt er inmiddels een advies om dit wel te gaan doen. De voorbeelden die in de voorjaarsnota staan zijn echter wederom uitsluitend op Nederland gericht.

Bedrijvigheid.

D66 kan zich vinden in een kernzone beleid dat gericht is op het concentreren van grote bedrijven. Maar buiten die kernzones zijn er in Groningen gebieden met leegloop gecombineerd met sociale problematiek en werkloosheid. Hier is te dunne economische infrastructuur aanwezig is om het tij en de leegloop te keren. D66 vindt dat deze gebieden moet worden toegestaan om zich van buitenaf te laten opstuwen door het aantrekken van stuwende bedrijvigheid.

Één van die mogelijkheden die veel arbeidsplaatsen oplevert, is de mogelijke vestiging van een serieus outletcentrum. GS heeft tot nu toe zich zwaar verzet tegen iedere vorm van een dergelijk centrum buiten de gemeente Groningen. Ongeveer een half jaar geleden heeft de fractie van D66 zich laten voorlichten over een onderzoek van Arcadis/RUG over de vestiging van een outlet in Groningen. De conclusie van dit rapport is dat het op meerdere plaatsen in de provincie zou kunnen, maar dat je het maatschappelijk gezien vooral niet dicht bij de stad Groningen zou moeten doen.

Onder meer Winschoten en Veendam (na verdubbeling N33) zijn gunstige vestigingsplaatsen.

Naast de redenen genoemd in het rapport vindt D66 Oost-Groningen het beste alternatief, omdat hier naast directe arbeidsplaatsen ook een grote stimulans voor de toeristische sector vanuit kan gaan, en het een extra stapsteen naar het oosten op de NOA oplevert. De vraag aan het college op dit punt is of ze inmiddels kennis van dit rapport heeft en of er in dezelfde richting als D66 wordt gedacht.

Een aanvullende vraag is of de belangstelling van investeerders nog wel aanwezig is c.q. verwacht wordt nu de provinciale blokkade nog niet is opgeheven. Bent u nog in gesprek?

Het niet geïntegreerd oppakken van de kansen die de zorgeconomie biedt, vindt D66 een gemiste kans. De zorg is op dit moment al de grootste werkgever in onze provincie.

Arbeidsmarkt

De commissie Bakker geeft aan dat Nederland een tekort aan werknemers gaat beleven. De provincie zal wat D66 betreft minder generiek arbeidsmarktbeleid moeten voeren maar meer moeten focussen. Wij denken dan aan de sectoren zorg en techniek waar de verwachte tekorten aan werknemers en de negatieve maatschappelijke effecten van die tekorten het grootst zijn.

Klimaatbeleid en energie

Nederland moet klimaatbeleid en de bescherming van de biodiversiteit integreren in ontwikkelingsbeleid en strijden tegen illegale houtkap en de palmolie en soja-industrie, waardoor regenwouden sneuvelen. Het toegenomen gebruik van biomassa, onder meer bij energieopwekking, mag daarnaast niet ten koste gaan van de wereld voedselvoorziening. Dit zijn aandachtspunten die ook bij de biomassa toepassingen in Groningen spelen. D66 is daarom een voorstander voor deze toepassingen als het gaat over reststromen.

Op het gebied van windenergie zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Zo blijkt de geluidsoverlast hoger dan in het verleden was ingeschat. Ook is de voorspelling dat we naast windmolens op zee op land niet kunnen voldoen aan de voorgenomen capaciteit. Uit Den Haag komen geluiden dat er een driedeling gemaakt moet worden. Naast industriële windmolencomplexen moeten twee soorten buiten gebied in kaart worden gebracht: het ene waar molens niet verenigbaar zijn met het landschap en het andere waar molens goed worden ingepast. Zou de al jaren door D66 bepleite landschapseffect rapportage er dan toch nog komen? D66 is overigens van mening dat windmolens bij voorkeur geplaatst moeten worden in gemeenten die daaraan willen meewerken. Het huidige beleid kan alleen gestalte krijgen door die vrijwilligheid in Veendam af te dwingen.

Feit is in ieder geval dat de eerste maatregel van de trias energetica (besparing) onvoldoende effect scoort. Dus als we duurzaamheid echt serieus nemen zullen wij ook harder moeten trekken aan het ontwikkelen van duurzame energiebronnen.

Jeugdzorg

Op dit terrein hebben wij als provincie een eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen wat de jeugdzorg betreft niet volstaan met kijken wat Den Haag doet, en hopen op meer geld. Wij verwachten dat de nieuwe gedeputeerde dit creatief en met succes zal oppakken.

De regiotram

Een citaat uit de beschouwingen van vorig jaar

D66 is een groot voorstander van goed Openbaar Vervoer. In de voorjaarsnota 2007 wordt 4 ton gereserveerd voor de stadstram in regiovermomming.

Inmiddels is het trambureau een feit, en de eerste promotiecampagne voor de tram heeft plaatsgehad in de stad.

D66 is nog steeds niet bekeerd tot de gelovigen in het regiotram concept. Wij vinden nog steeds dat er meerdere alternatieven voor hoogwaardig openbaar vervoer, zoals dat genoemd wordt in het kolibrieplan moeten worden uitgewerkt en afgewogen.

In ons eigen verkiezingsprogramma noemen we bijvoorbeeld de waterbus die via verbindingskanaal en eemskanaal heel snel zonder file Meerstad en wellicht ook het Zernike terrein zou kunnen bedienen. Of het alternatief van de kabelbaan dat veel belovend bleek uit onderzoek van de cityclub, maar wegens concurrentie met het idee-fixe van een tram is weggewuifd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer klassiekere vormen van openbaar vervoer die als alternatief een oplossing zouden kunnen brengen voor het OV vraagstuk.

De regiotram is pas een oplossing bij de invoering van een totaal concept. Onder het mom van de eerste lijn moet raak zijn, is nu het regio project opgeknipt in hapklare blokken terwijl de miljarden investering die nodig is voor dat totaalconcept buiten het zicht wordt gehouden. Zelfs als de stadstram op die eerste lijn net uit kan, met investering en exploitatie, is het de vraag of we in 2009 een weloverwogen "go" besluit over het gehele regiotram concept kunnen nemen.

D66 is van mening dat een mogelijk go besluit in 2009 zou moeten berusten op echte gefundeerde afweging en niet op een nostalgische natte jongensdroom die iedereen wel leuk en spannend vindt.

Staten, u dient kritisch te blijven, ook na vrolijke uitstapjes naar het buitenland. We staan op het punt een eenrichtingsstraat in te gaan, waar we heel veel "tol" moeten gaan betalen

In de voorjaarsnota 2008 wordt nu al, voordat de "go" beslissing is gevallen in 2009,  2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2009-2012 van de project organisatie van de stadstram. GS hebben in de commissie aangegeven dat dit een politiek besluit is. D66 ziet dit als een bevestiging van de bovengenoemde eenrichtingsstraat, waar de tol straks overigens nog heel wat hoger zal zijn dan die 2,5 miljoen. Het eerste stadslijntje alleen al zal ca. 300 euro per inwoner (inclusief baby's) van de provincie Groningen gaan kosten. En in het totaalconcept moeten er straks 6 van die lijnen worden aangelegd.

D66 heeft een verzoek aan het college om in ieder geval de risicoanalyse, die is gemaakt in opdracht van ons trambureau, te ontvangen. Het ontgaat de fractie van D66 waarom deze analyse geheim zou moeten zijn voor de burgers, zoals op de site tramgroningen.nl staat en ons is bevestigd door onze Groninger gemeenteraadsfractie, die hem onder geheimhouding heeft ontvangen. Stiekem doen over risico's lijkt ons niet in het belang van het openbare debat.

Cultuur

D66 vindt cultuur erg belangrijk. Wij willen dat daar dit jaar bij de vaststelling van de nieuwe cultuurnota verder invulling geven. Zeker moet ook voldoende geld worden vrijgemaakt om te besteden buiten de stad Groningen, zoals in Ter Apel, waar de economie al zwak is en waar cultuur juist toerisme en dus de economie kan versterken.

Dat het college 2 ton extra uittrekt voor cultuur is positief, maar of dit voldoende is weten wij nog niet.

Belangrijk is wel dat de cultuureducatie veel geld blijft krijgen, waarbij wij er vanuit gaan dat het vraaggerichte werkwijze conform de evaluatie wordt uitgevoerd. Het geld dus niet in het nieuwe fonds BEPP, maar naar de scholen.

Tot slot

Eigen kracht Mensen

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief, dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat wij als overheid kunnen doen.

D66 vindt dan ook dat de overheid, en de provincie is daarop geen uitzondering, vooral ontwikkelingen mogelijk moet maken en stimuleren en zo min mogelijk moet opleggen, voorschrijven en verplichten.

D66 Provinciale Statenfractie Groningen

Turfsingel 83

9712 KL Groningen

tel.: 050 316 4566

email: d66@provinciegroningen.nl

website: www.d66statengroningen.nl

fractievoorzitter Piet de Vey Mestdagh

06-49960126