Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Dag van de Verantwoording

25-5-2005 – Vandaag is door het college van Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2004. De Provinciale Statenfractie van D66 heeft het college in een marathonzitting – de commissie vergaderingen liepen door van ’s morgens 9.00 uur tot ’s middags 16.30 uur – bevraagd over een aantal voor ons specifieke punten van het afgelopen jaar. Daarna is de dag ’s avonds met een plenair debat in de Statenvergadering afgesloten.

Voor het eerst is er dit jaar gewerkt met een Programmarekening en een Productenrekening. Na de invoering van het dualisme in 2003, is nu de scheiding in posities en bevoegdheden tussen Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten ook voor de verantwoording een feit.

Waar het D66 deze dag om ging was of de uitvoering van het beleid het voor ons gewenste resultaat heeft gehad, en of in de opzet van deze programmarekening dat voor ons ook te controleren is.
En daar zit voor ons dan ook meteen het probleem: veel uitvoering van het beleid is beschrijvend – o.a. bij Welzijn – in plaats van in procenten of aantallen. Daardoor is het bij verschillende beleidsterreinen moeilijk te controleren of er nu ook daadwerkelijk meer mensen geholpen zijn door de inzet van de provincie. Er is nu een toezegging van GS dat volgend jaar de resultaten van het gevoerde beleid beter inzichtelijk gemaakt zullen worden.

Inhoudelijk hebben we stil gestaan bij de deskundigheidsbevordering op het terrein van betaalbaar bouwen en sociale woningbouw zijn resultaten begint af te werpen. Staan er al meer bouwprojecten in dit segment op stapel? D66 maakt zich hier grote zorgen over en pleit er voor om vooral veel aandacht te vestigen op projecten die het “te woon” ontwikkelen (woningen die uiteindelijk zowel voor de huur als de koop markt geschikt zijn). Vooral in Noord Groningen komt bouwen in deze sector moeizaam van de grond. Een gunstige uitzondering hierop is de gemeente Appingedam.

Daarnaast hebben wij vraagtekens gezet bij de constatering dat Bureau Jeugdzorg voorafgaande aan de invoering van de nieuwe wet op de Jeugdzorg per 1 januari 2005 goed op poten is gezet. Tijdens de meldweek Jeugdzorg die wij in februari als Staten hielden, bleek dat er wel degelijk opstartproblemen zijn bij het bureau Jeugdzorg. D66 vindt dat in de hele discussie het kind centraal moet staan en niet de organisatie. Helaas is dit nog lang niet altijd het geval.

Ten slotte ging de discussie vooral over het economische beleid in het algemeen, en het arbeidsmarktbeleid van de provincie meer specifiek. Met de in 2000 aangenomen nota “Groningen, goed in banen” wil het maar niet vlotten. Tussentijdse wijzigingen bijvoorbeeld bij het Bureau Arbeidsmarkt Ontwikkeling in 2003 hebben niet het resultaat gehad zoals gewenst. En dat terwijl het economische beleid zeer hoog op de politieke agenda van Provinciale Staten staat. Het komende jaar zal het nu echt moeten gebeuren. Na de jaren van ontwikkeling en bijsturing moet de uitvoering dit jaar echt vorm gaan krijgen. Wij zullen de gedeputeerde hier zeker op aanspreken.