Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Dag van de Verantwoording 2006

25-05-2006 – Op de dag van de verantwoording leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten, over het gevoerde beleid in 2005. Belangrijke vraag daarbij is, of de doelen die vooraf gesteld zijn, met het geld dat daarvoor beschikbaar is, ook daadwerkelijk gehaald zijn en zo niet waarom dan niet.

Naast de programma rekening die voor ons als statenleden het belangrijkste document voor deze dag is, kregen we nog een hele stapel stukken, zoals de productenrekening, het persoonlijk en burger jaarverslag van CdK Hans Alders toegestuurd, als aanvulling en onderlegger voor het gevoerde beleid.

De statenfractie van D66 heeft deze dag in een marathonzitting, van ‘s morgens 9.00 uur tot 16.00 uur ’s middags en ‘s avonds vanaf 19.00 uur in de statenvergadering gezamenlijk opgetrokken en zo onze controlerende functie ingevuld.

We zijn tot de conclusie gekomen dat er in deze collegeperiode een behoorlijke slag gemaakt is, in het beschrijven van de effecten van het beleid. Dit is mede te danken aan de opmerkingen die wij als D66 de afgelopen jaren gemaakt hebben.

Dat roept bij ons de idee op, om er eens over na te denken, of het in de toekomst, niet een interessante gedachte is, om voorafgaand aan de Dag van de Verantwoording, en als input voor de statenleden, collegeleden in gesprek te laten gaan met burgers, met de vraag wat de beleidsprestaties voor hen betekenen.

D66 (en alle fracties) hebben in deze statenvergadering ingestemd met de Programmarekening en de besteding van het rekeningsresultaat. Echter, niet eerder dan nadat we nog een toelichting gekregen hebben op onze vragen:

Aansluiting Onderwijs/Arbeidsmarkt:
Wij hameren er als D66 al een hele tijd op, dat hier beter samengewerkt moet worden tussen Welzijn en Economische zaken. Om zo een mismatch tussen projecten te voorkomen. Deze toezegging hadden wij van GS ook gekregen in 2005. Maar het resultaat – als dat er is – is niet goed terug te vinden in de verantwoording in de programmarekening. De toezegging van GS is nu, dat dit in 2006 wel het geval zal zijn. Wij blijven dus alert.

Recreatie en Toerisme:
De onderuitputting van het budget recreatie en toerisme met ruim 33% vinden wij jammer. Volgens gedeputeerde Gerritsen zijn er te weinig projecten ingediend. D66 vindt dat deze sector blijvend versterkt moet worden en dat er alles aan gedaan moet worden om met het geld dat hiervoor beschikbaar is, dit doel te realiseren. Gerritsen zal zich hier(nog meer) voor inzetten.

Ecologische Hoofd Structuur:
In de commissie Landschap Water en Milieu heeft deze dag een stevige discussie over de EHS plaatsgevonden. Gedeputeerde Bleeker heeft duidelijk aangegeven dat een vrijwillige 100% realisatie van de EHS in 2018 niet mogelijk is. Het gaat daarbij om meer dan een paar hectares die eventueel onteigend zouden moeten worden. D66 wil een aanvalsplan waarin staat hoe we in 2018 er voor kunnen zorgen dat er wel voldoende natuur ruggengraat in de EHS is. Dit plan is ons door Bleeker toegezegd.