Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Samenvatting Algemene Beschouwingen 2005

29-6-2005 – Vandaag vonden de algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Groningen plaats. Op deze dag geven alle politieke partijen hun visie op het komende (politieke) jaar. Ze komen dan met wensen, plannen en ideeën voor de komende periode. Dit is een korte samenvatting van wij deze dag ingebracht hebben.

Centraal in ons verhaal stond de wijze waarop wij als provincie ons economisch beleid vorm geven. Zo gelooft D66 dat de Noordelijk Ontwikkelings As, waar in een groot aantal nota’s naar verwezen wordt, veel meer zelf als Noorden invulling moeten geven. Door actief banden aan te gaan met de landen op de Noordelijke Ontwikkelingsas (Baltische Staten, Scandinavië, Polen).

Om de economie van onderaf te stimuleren is het ondersteunen van het MKB bedrijf in de provincie van groot belang. Echter voor veel MKB-ers is onduidelijk welke mogelijkheden er allemaal zijn. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om een ondernemersloket in het leven te roepen, het liefst aansluitend op één van de bestaande loketten die er voor bedrijven zijn (bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel) dit loket moet de “one stop shop” zijn voor alle vragen van ondernemers, of het nu gaat om vergunning voor uitbreiding van je bedrijf of om het krijgen van subsidies. Nu is het nog voor veel ondernemers onduidelijk waar ze hulp kunnen krijgen. Dit loket moet een doorverwijsfunctie krijgen naar al die plekken waar ondernemers antwoorden op hun vragen kunnen krijgen. De motie die we op dit punt hebben ingediend kreeg een meerderheid in de Staten en de komende jaren zullen we er op toezien dat het loket er ook daadwerkelijk komt.

De komende tijd wordt een spannende tijd voor de provincie. In Den Haag vinden nu de onderhandelingen plaats voor een nieuwe Kompas periode (waarin afspraken worden gemaakt over het te voeren regionaal economische beleid) en in Europa zijn de uitkomsten over de begroting van groot belang voor de mate waarin het Noorden ook na 2007 kan rekenen op stimuleringssubsidies. Duidelijk is al wel dat er minder geld zal zijn. D66 vindt daarom dat de provincie scherpere keuzes moet maken over wat ze wel en niet actief gaan stimuleren. Wat ons betreft wordt er meer gekeken naar de mogelijkheden die de dienstensector biedt, met name in de richting van de zorg.

Om vernieuwingen in het onderwijs mogelijk te maken ontbreekt het vaak aan geld in de beginfase. Projecten stranden in de beginfase. D66 heeft daarom voorgesteld een stimuleringsfonds onderwijs in het leven te roepen. Hiervoor hebben wij een amendement ingediend. Deze heeft het helaas niet gehaald, ondanks dat de intentie werd gesteund.

Daarnaast hebben we een initiatiefvoorstel voor een provinciaal referendum ingediend. Door het afschaffen van de tijdelijke referendumwet per 1 januari 2005 is het niet meer mogelijk om in de provincie referenda te houden. Vele gemeenten en provincies hebben inmiddels een eigen verordening en wij vonden dat Groningen niet achter kon blijven. Aanstaande woensdag zal een uitgangspuntendebat worden gehouden over het referendum, waarna hopelijk in het najaar de invulling ter discussie zal staan. Wij houden u op de hoogte!

Tenslotte hebben we de motie die we twee jaar geleden hebben ingediend om de Statenvergadering via internet te laten uitzenden in stemming gebracht. Zoals verwacht haalde deze motie het niet. D66 zal in de toekomst echter blijven kijken naar methodes om het werk van de Staten toegankelijker te maken voor de burgers waarmee de democratie transparanter wordt voor zijn kiezers.

Wilt u meer informatie over onze standpunten, kunt u terecht op onze website, of contact met ons opnemen. Vanwege het zomerreces is de email de komende periode de beste manier om ons te bereiken.