Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

Motie Blauwe stad

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2009,

Kennis genomen hebbende van:
–    De voordacht, de stukken en mededelingen van het college van GS met betrekking tot de Blauwe Stad

Constaterende dat:

–   de financiĆ«le risico's van de provincie aanmerkelijk zijn toegenomen en er al een afschrijving van ca. 29 miljoen door het college wordt voorgesteld
–   Provinciale Staten vanuit hun controlerende en kaderstellende taak behoefte hebben aan een onderzoek naar de feiten die een rol hebben gespeeld bij het falen van de publiek private samenwerking
–   Provinciale Staten vanuit hun controlerende rol een gefundeerde mening dienen te vormen over de rol die PS en GS hebben gespeeld bij het gevoerde beleid en de besluitvorming t.a.v. het project Blauwe Stad

Overwegende dat:
–   het project blauwe stad een project is dat vanwege het publieke doel moet worden voortgezet met een positief imago
–   een onderzoek moet bijdragen aan zowel een oordeel over het verleden als aan het bepalen van hoe het verder moet met de Blauwe Stad
–   bij een onderzoek door Provinciale Staten zelf tijdens het onderzoek kan worden bijgestuurd met betrekking tot de inhoud van het onderzoek. Dat dit gezien de constateringen de voorkeur geniet boven een onafhankelijk onderzoek
–   een onderzoekscommissie ex art. 151a van de provinciewet het best toegerust is om een dergelijk onderzoek te doen

Besluiten:
1.  Een onderzoek te doen naar de feiten, omstandigheden, beleid en beslissingen van GS en PS in de periode van 1999 tot aan het einde van de publieke private samenwerking.
2.  Voor dit onderzoek een commissie beleidsonderzoek in te stellen zoals bedoelt in artikel 151a van de provinciewet en paragraaf 7.2 van het reglement van orde.

En gaan over tot de orde van de dag.

Piet de Vey Mestdagh