Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 juni 2011

Actualisatie Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen

In de Statenvergadering van 1 juni, is de volgende motie op initiatief van D66, mede ondertekend door de collega’s van de VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie ingediend door Tim Zwertbroek namens deze partijen en de D66 fractie.  De motie werd uiteindelijk ook door de overige collega’s bijna unaniem gesteund. De motie gaat in op de voordracht in GS, die ervoor moet zorgen dat een gelimiteerde lijst OV en infrastructuurprojecten versneld kunnen worden uitgevoerd. 
Deze en andere OV en Infrastructuurprojecten hebben als onderligger de Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen uit 2006. Zwertbroek gaf aan dat er op het gebied van woningbouw en demografie ontwikkelingen zijn geweest die wellicht zorgen voor wijzigingen in de netwerkanalyse. Daarom vindt D66 het van belang dat Gedeputeerde Staten zich gaat inzetten om een actualisatie van de Netwerkanalyse te ontwikkelen. 

Daarnaast vindt de D66 fractie het ook van groot belang Provinciale Staten goed en met regelmaat wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten. 

Onderstaand vindt u de motie en via deze link komt u bij de betreffende voordracht van Gedeputeerde Staten.

Motie informatie en actualisatie RSP projecten in Netwerk analyse Groningen-Assen


De staten van Groningen in vergadering bijeen op 1 juni 2011, besprekende de voordracht
van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de concrete
RSP projecten Transferia en busstations en Infrastructuur HOV-bus en Qliners,

Constaterende:
– Dat voor een belangrijk deel de urgentie van de projecten wordt gebaseerd op de netwerkanalyse uit 2006
– Dat sinds 2006 er op het vlak van woningbouw en demografische ontwikkelingen nieuwe inzichten zijn opgetreden
– Dat sinds 2006 er belangrijke knopen zijn doorgehakt met betrekking tot aanpassingen in de infrastructuur (bijvoorbeeld Zuidelijke Ringweg Groningen)
– dat Provinciale Staten via deze voordracht Gedeputeerde Staten machtigt planuitwerkings- en realisatiebesluiten te nemen voor de deelprojecten genoemd op de gelimiteerde lijst uit de verkenningsfase

Overwegende:
– Dat woningbouw en demografie alsmede infrastructurele ingrepen een directe invloed hebben op vervoersstromen
– Dat inzicht in vervoersstromen essentieel is om te komen tot de juiste prioritering van infrastructurele en OV-projecten

Roepen het college op te bevorderen dat:
-De netwerkanalyse uit 2006 integraal wordt geactualiseerd aan de hand van de meest recente inzichten en ontwikkelingen.
– de Staten regelmatig over de voortgang te informeren zodra de samenhang in het pakket van (deel)voorstellen in het gedrang komt of als er financiële ontwikkelingen zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn nieuwe of gewijzigde voordrachten aan de Staten voor te leggen en de eventuele samenhang weer te herstellen

En gaan over tot de orde van de dag


Tim Zwertbroek, D66

mede ondertekend door fracties VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie