Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 juni 2011

Algemene Beschouwingen

Denken vanuit kansen.


Voorzitter,

Wij vertrouwen op
de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Daarom zien we de
toekomst met optimisme tegemoet. Wij willen dat de overheid de kracht,
vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De
mensen maken de provincie, niet de overheid of de politiek. Het is de overheid
die vraaggericht moet werken, facilliteren waar nodig, zodat , de Groningers
zich optimaal kunnen ontplooien.

In het kader met de bezuinigingen kan deze eerste
richtingwijzer van D66 gezien worden als basis waar vanuit kansen gecreëerd
kunnen worden. Kansen  voor
Noord-Nederland.

Cultuur

Cultuur vormt, schoolt en verrijkt een individu en de
samenleving. Op dit moment staan wij voor de Grootste Kunstroof aller tijden in
Noord Nederland. D66 verzet zich hiertegen .

D66 ziet wel  in
dat wij in deze huidige tijden moeten bezuinigen. Laten wij hierin heldere
keuzes maken.

 De provincie is
geen filantropische instelling, maar Iets Kapot maken is geen kunst, het
herstellen kost geld.

Voor ons ligt een motie waarin 4 ton extra naar Cultuur
gaat. Laten we die kans in ieder geval nú grijpen.

Onderwijs

Nog steeds zijn er in onze provincie relatief veel zwakke en
zeer zwakke scholen. Als wij kijken naar het Onderwijsverslag 2009-2010 van de
Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de afname in Friesland en Drenthe van
zwakke en zeer zwakke scholen groter is dan in onze provincie. De ambitie bij
de kwaliteitsakkoorden in deze provincies was ook groter. In Groningen was de
ambitie om het aantal zwakke en zeer zwakke scholen terug te brengen tot het
landelijk gemiddelde. De motie ingebracht door D66 en aangenomen door de Staten
spreekt over 0% zwakke en zeer zwakke scholen. Wellicht een hoge ambitie, maar
ook een kans om de scholen te verbeteren en de start van het individu in deze
samenleving zo optimaal mogelijk te maken.

Voorzitter, partijbreed wordt er gestreefd naar een kwalitatief
hoogwaardige kenniseconomie. Als ergens de basis gelegd dient te worden, dan is
dat wel het primair onderwijs.

Daarvoor dienen wij de volgende motie in.

Deze motie vraag om een plan van aanpak, zodat er gericht
en slagvaardig gewerkt wordt naar 0% zwakke of zeer zwakke scholen in de
provincie. Ook in het kader van de krimp.

 

Krimp

Krimp is een kans.

D66 staat op het standpunt dat de inwoners zelf vaak
goede ideeën hebben.Elk dorp, elk gebied is weer anders, er moet maatwerk
komen.

Echter zonder inbreng van de inwoners kan het maatwerk
per dorp niet ontstaan. Inwoners zullen hier  een belangrijke rol moeten spelen. Laten wij
Groningers de kans geven om burgerinitiatieven te ontwikkelen en ze ook de daarvoor
benodigde ruimte  geven.  De verschillende ‘potjes’ met gelden voor de
krimpproblematiek zijn hiervoor in de ogen van D66 uitermate geschikt .

 Laten wij de krimp
niet als een probleem zien, maar als een kans.

 

 

Economie

 

De diversiteit van het Groninger landschap is groot. D66
maakt zich grote zorgen over het behoud van deze diversiteit. Door het in de
ijskast zetten van de EHS worden er unieke kansen niet benut om het beheer en
het behoud van het landschap te waarborgen.

D66 ziet kansen op milieu, economisch en cultureel gebied
wanneer het Groninger landschap benadrukt wordt. Immers, de natuur bepaald voor
een groot deel het leefmilieu waarin de inwoners van Groningen wonen. Een
zeilschool, fietspaden, hotel, theehuis en wandelroutes vergroten de toeristische
aantrekkelijkheid en vormen de kansrijke pijlers voor de economie van Groningen.

Uiteindelijk vindt D66 dat het gaat om  economie, of het nou gaat om Onderwijs,
Cultuur, Duurzaamheid of Energie, alle moeten een sterke economische factor
hebben. Groningen heeft laten zien over kansen,  ambitie én mogelijkheden  te beschikken.

Groningen is dé Energieprovincie van Nederland.

Grote kennisinstellingen zijn gevestigd in het hart van
onze provincie,  en krachtige en
kansrijke projecten als Energy Valley en Healthy Ageing worden ontwikkeld in
Groningen. Daarnaast hebben wij in goed Gronings, Groningen Seaports die de
wind mee heeft en sterkt groeit.

D66 erkent het belang van de industrie in de Provincie en
ziet in het MKB een grote banenmotor voor Noord-Nederland.  Wij pleiten dan ook voor een versterking van
die positie. Met name de ZZP’ers worden een steeds groter onderdeel van het MKB
en deze sector past volgens D66 bij Groningen. Deze ontwikkeling vereist ook
nieuw beleid, zoals goede ICT voorzieningen. Het bericht gisteren in de media dat de provincie
haast wil maken met de aanleg van snelle ICT voorzieningen , doet ons deugd.

De aandacht die wij als samenleving hechten aan
duurzaamheid, biedt kansen op het gebied van burgerparticipatie en innovatie.
De wil die er in de samenleving heerst om een duurzamere en   groenere leefomgeving te ontwikkelen moeten
wij als overheid integraal en faciliterend ondersteunen. Ook een MKB
duurzaamheidscentrum ziet D66 als een goede mogelijkheid om zo de toepassing
van duurzame energie te stimuleren.

D66 blijft kritisch als het gaat om de hoeveelheid regels
die er zijn. D66 vindt regels en met name het naleven van die regels inclusief
de controle hierop van groot belang, maar regels moeten niet onnodig blokkerend
werken.

Uiteindelijk gaat het de Groninger om werk. De provincie
moet werk maken van werk, D66 is blij dat dit college oog heeft voor het
arbeidsmarktbeleid .

Het Noorden is kansrijk en moet ambitieus denken. Ook aantrekken
van nieuwe ondernemingen behoort tot deze uitdaging. Onze fractie is blij met
het voornemen van het college om het vestigingsklimaat te promoten en hier
ruimte voor te maken op de begroting. Wij zien het voorstel met interesse tegemoet.
Kan de Gedeputeerde ons al informeren over vormgeving van deze promotie, en
wordt er hiermee ook gewerkt aan het nog aantrekkelijker maken van het Noorden
als vestigingsplek? 

Voor Noord Nederland ligt hier een grote kans om als economisch
centrum tussen enerzijds de Randstedelijke periferie en de grote steden in
Noord-Duitsland te fungeren. Een hoogwaardige infrastructurele verbinding is in
deze van belang. D66 is een partij die internationaal denkt, niet ophoudt met
denken aan de grens. Goede bereikbaarheid van de provincie is dus van belang
voor de economie. D66 ziet graag uitstekende doorstroming van het verkeer, maar
ook verduurzaming van datzelfde verkeer en dus de economie.

Het 100.000 voertuigen en woningenplan biedt hierin een
deel van de uitkomst.

We hebben een vraag
betreffende het 100(000) woningen/voertuigenplan.

Wat denkt u te
kunnen bereiken en hoe effectief zal het zijn? Een rekensommetje laat zien dat
er € 8,50 per woning beschikbaar is. Is dit genoeg om de ambitie te kunnen
waarmaken?

Vanzelfsprekend zien wij  mogelijkheden voor samenwerking over de grenzen.
D66 was verheugd dat onlangs alle internationale partners in Brussel aanwezig
waren om zichzelf te presenteren als een eenheid. Wij hopen in de toekomst
vaker mee te maken dat Noord Nederland de regionale economische ontwikkeling
meer in eigen hand neemt.

Om ons sterk te maken moeten we een krachtige coalitie
smeden van provincies, gemeentes , kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Om
hiertoe te komen vindt D66 dat het Akkoord van Groningen moet worden
opgeschaald naar het Akkoord van het Noorden. Een supersamenwerkingsverband van
alle noordelijke hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen, de toptechnologische
instituten, zoals Wetsus en Astron, de topziekenhuizen en natuurlijk de
koplopers uit het bedrijfsleven. D66 ziet in het Akkoord van het Noorden een
kans om  kennis voor Noord-Nederland te
behouden.

Alleen door een dergelijke brede samenwerking zijn wij in
staat onze kracht te laten zien en te vertalen in ondersteuning uit Brussel of
Den Haag. Juist ook buiten de alom bekende sectoren energie, water of
agribusiness. Ziet het college hier ook kansen voor Groningen?

Voorzitter, laat ik afronden.

Als provincie willen we de komende jaren Energiek, en
scherp aan de wind varen. Met een kundige bemanning, de blik vol optimisme en op de
toekomst gericht, acht D66 het zeker mogelijk dat de provincie zich
bekwaam door de opkomende onweerswolken heen weet te laveren. Maar laten we ook
loef- en leizijde, of wellicht handiger stuur- en bakboord, bij deze
behendigheidsproeven nooit uit het oog verliezen!