Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 september 2011

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven bezocht Groningen

Woensdag 31 augustus bracht D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven een bezoek aan Groningen. Hij was door D66 Groningen Stad, D66 regio Groningen en Jonge Democraten Groningen uitgenodigd voor een ontmoeting, met als thema's Duurzaam Ondernemen en Innovatie.

"Ik kom niet alleen een Haags verhaal houden," liet Verhoeven al meteen weten, " Maar wil ook graag horen wat er hier in het noorden speelt." De vele bezoekers van de borrel en aansluitend diner in Bacchus Bistro, waaronder deelnemers van het onlangs opgerichte Platform Innovatie, maakten daarvan goed gebruik.

Verhoeven legde uit, dat de Tweede Kamerfractie van D66 heeft gepleit voor meer stimulering van innovatie in de regio's en binnen het midden- en kleinbedrijf. Daar, aldus Verhoeven, schuilen grote mogelijkheden, terwijl minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zich heeft beperk tot de traditionele sectoren.

Stad versus regio
Daarop kreeg hij de vraag, waarom innovatie in Nederland vooral van de grond komt in de steden en veel minder in de regio's? Verhoeven wees erop dat regionale innovatie trager kan verlopen wanneer deze onderdeel is van veel omvattende innovatieplanning; bovendien, stelde hij vast, stelt het midden- en kleinbedrijf in de regio zich nog dikwijls te bescheiden op.

Als voorbeeld noemde hij de nieuwe media. De verwachting was geweest dat nieuwe media-bedrijfjes zich gemakkelijk zouden spreiden; maar was al snel was gebleken dat deze juist behoefte hadden aan centrale locaties: als omgeving voor creatieve en zakelijke ontmoetingen.

Welnu, betoogde Verhoeven, denk als regio na over je unieke sterke punten, realiseer daarvoor locaties, schep faciliteiten en spring in op vestiging van innovatieve bedrijfjes. Als goede voorbeelden wees Verhoeven op de Groningse projecten Energy Valley en Healthy Aging.

Kennis bij HBO en MBO
Enkele vraagstellers uitten kritiek op de overheersende aandacht in de Haagse politiek voor universitaire topinstellingen; het enorme reservoir aan kennis dat binnen het HBO en MBO aanwezig is, wordt daarmee tekort gedaan. Verhoeven onderschreef dit geheel.

Ook sloot hij zich aan bij een vraagsteller die erop wees, dat in Nederland steeds minder mensen voor praktische beroepen worden opgeleid: zo zal er in de nabije toekomst een groot gebrek aan vakkrachten ontstaan. Voorbeelden zijn het teruglopend aantal winkels waarvoor vakkrachten nodig zijn, en de Eemshaven waarvoor grotendeels buitenlandse vaklieden moesten worden aangetrokken.

Aandacht voor het HBO en MBO en innovatie vanuit deze opleidingen is daarom essentieel. Er werd op gewezen dat deze opleidingen ook zelf initiatief nemen, zoals het Noorderpoort College dat in Stadskanaal een grote vestiging heeft opgezet waar nauw met lokale en regionale bedrijven wordt samengewerkt. Verhoeven liet weten, dat hij de algehele boodschap zeker zou meenemen naar de Tweede Kamer.

Minder bureaucratie en beperkingen
Tenslotte werd vanuit de zaal ook soepeler wetgeving bepleit: bij innovatieve ontwikkelingen weten ondernemers zich dikwijls geremd door bureaucratische regels en wettelijke beperkingen. Verhoeven wees erop, dat D66 in de Tweede Kamer ijvert voor concrete maatregelen: versoepeling van het ontslagrecht, afschaffen van allerlei bijdragen aan de Kamer van Koophandel en het openstellen van opdrachten voor alle ondernemers. Met een " doe je best!" werd zijn reactie in dank aanvaard.

(MH)