Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 september 2011

D66 maakt zicht zorgen over bereikbaarheid stad

D66 heeft vandaag de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

Naar aanleiding van de afgelopen commissie vergadering M&E waar o.a. de punten vervanging Noordzeebrug, actualisatie business case Regio Tram op de agenda stonden en het artikel “stress om ringweg-zuid” van VNO-NCW in het Dagblad vh Noorden (8 september 2011) heeft de fractie van D66 een aantal vragen.

Inleiding:
In juli 2009 heeft de stuurgroep Zuidelijke Ringweg naar aanleiding van de daarvoor gehouden participatiefase besloten om een ‘taskforce bereikbaarheid tijdens ombouw ringweg Groningen’ op te richten. Hierbij zouden de kennis en kunde van maatschappelijke organisaties worden betrokken. In het artikel van afgelopen donderdag 8 september 2011 in het Dagblad van het Noorden “Nu al stress om ringweg-zuid” wordt de indruk gewekt dat er noch van een integrale aanpak noch van een Taskforce Bereikbaarheid op dit moment sprake is.

Vragen:
– Heeft het college kennis genomen van het hiervoor genoemde artikel?
– Is er op dit moment een Taskforce bereikbaarheid operationeel waarin maatschappelijke organisaties participeren? Zo ja, kunt u aangeven wie er op dit moment deel uitmaken van de Taskforce Bereikbaarheid en wat hun rol is? Zo nee, waarom is het college teruggekomen op het besluit van de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg van juli 2009?
– Is het college het met D66 eens dat de uitvoering van de diverse grote projecten in en om de stad Groningen (Zuidelijke Ringweg, Tram, Forum, Stationsgebied, spoorlijn naar Leeuwarden, spoorlijn naar Heerenveen) vragen om een gecoördineerde aanpak m.b.t. de integrale bereikbaarheid? Zo ja, deelt zij dan ook de mening dat de diverse projectorganisaties mogen worden overruled door de coördinator omwille van de bereikbaarheid? Zo nee, hoe ziet zij dan een goede afstemming voor zich met betrekking tot de integrale bereikbaarheid?
– Deelt het college de visie van D66 dat voor een maximaal draagvlak voor de overlast tijdens de uitvoeringsfase van de grote projecten het noodzakelijk is dat maatschappelijke organisaties die omwonenden, bedrijfsleven, verladers en vervoerders vertegenwoordigen mee kunnen denken, praten en beslissen over de noodzakelijke maatregelen ter verlichting van de overlast? Zo ja, hoe wil het college dat proces vormgegeven? Zo nee, hoe denkt het college op andersoortige wijze het draagvlak te organiseren?

Met vriendelijke groet,
Namens D66
Tim Zwertbroek
Nelleke de Graaf-Drijvers