Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2015

Op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning

Afgelopen maanden hebben de fractievoorzitters van alle fracties vertegenwoordigd in de Groningen Staten gewerkt aan een profielschets voor een nieuwe Commissaris van de Koning. In de zogenaamde profielschets worden de eisen geschetst waaraan een nieuwe Commissaris moet voldoen. Daarnaast staat in de profielschets de nodige informatie over de Provincie Groningen. Onder andere de historie, de regionale uitdagingen, politieke samenstelling en karakteristieke kenmerken komen aan de orde.

De inwoners van de Provincie Groningen hebben de afgelopen tijd de kans gekregen om ook aan te geven aan welke eisen een nieuwe Commissaris moet voldoen. Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van onze provincie een commissaris willen die mensen laat samenwerken, vernieuwend en daadkrachtig is. Ook moet de nieuwe commissaris makkelijk met mensen omgaan en zich laten zien. Men vindt het opkomen voor de Groningers en de Groninger belangen buiten de provincie de belangrijkste taak van de nieuwe commissaris.

Op woensdag 28 oktober heeft Provinciale Staten het functieprofiel vastgesteld en deze is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. De minister zal de vacature plaatsen in de Staatscourant. Dit is een uitgave van de Nederlandse regering, waarin plannen en besluiten van ministers en staatssecretaris worden geformuleerd. Ook worden bekendmakingen van regionale of lokale overheden gepubliceerd, zo ook de vacature voor een Commissaris van de Koning.

Tijdens de Statenvergadering van 28 oktober is een vertrouwenscommissie ingesteld die de daadwerkelijke gesprekken met verschillende kandidaten zal voeren en een voorkeurskandidaat zal voordragen. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van alle fracties, namens D66 zal Tim Zwertbroek dus zitting hebben in deze commissie. De huidige Commissaris van de Koning, Max van den Berg, zal per 1 april afscheid nemen. Kort na die tijd zal de nieuwe Commissaris aan de slag gaan voor de Provincie Groningen en haar inwoners.

Op de website van de provincie Groningen staat de profielschets.