Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2015

Presentatie Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen

Vandaag, 4 november 2015, heeft de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, het meerjarenprogramma gepresenteerd onder de titel: ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’. Het meerjarenprogramma zal aankomende tijd op de agenda staan van de Tweede Kamer, Groninger Staten en verschillende gemeenten. D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven en D66 Fractievoorzitter in de Groninger Staten, Tim Zwertbroek, laten weten de plannen met een positief-kritische houding te zullen benaderen.

Stientje Van Veldhoven: “Het is essentieel dat de bewoners voldoende worden betrokken bij de aanpak van hun huis. Daarmee kan een begin worden gemaakt met het terugverdienen van het vertrouwen van Groningers.”

Het rapport toont aan dat de problemen in Groningen groot zijn. Het is een belangrijke stap, omdat enkele principes worden vastgelegd, zoals dat de kwetsbaarste gebouwen als eerste worden aangepakt. Het is echter teleurstellend dat het onduidelijk blijft om hoeveel gebouwen het gaat, wat er nu precies gaat gebeuren en wanneer Groningers weer veilig zijn. Er wordt al een paar jaar gesproken over het verstevigen van huizen. Maar eigenlijk moet daar nog mee begonnen worden. Aan deze onzekerheid voor de inwoners van Groningen moet zo snel mogelijk een einde komen.

In het rapport wordt er wel gesproken over dat huizen die worden aangepakt ook energiezuinig gemaakt worden en over het vermeerderen van de woningwaarde. Er wordt echter niet aangegeven of en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. D66 wil dat wanneer een huis wordt verstevigd of gerepareerd, dat het huis ook meteen energiezuinig of energie-neutraal wordt gemaakt. Daarmee krijgen de Groningers een stevig en beter huis terug dan voor de verbouwing. Bovendien is het voor de langere termijn van belang dat Nederland minder afhankelijk is van gas. Daarom zet D66 zich in om de omslag te verwezenlijken van vervuilende, fossiele brandstof, naar duurzame energie. Dit bespaart gas en geld en zal op lange termijn ook de kans op aardbevingen verkleinen.

Tim Zwertbroek: “Maar liefst 275 pagina’s worden besteed om plannen te presenteren voor een veilige en duurzame toekomst van Groningen. Dit geeft aan hoe complex, emotioneel en urgent het probleem is waar de provincie Groningen mee moet leven. Mijn fractie hecht waarde aan tal van aspecten, waaronder dat het een goede zaak is dat de Groningers centraal komen te staan. Voor mijn fractie blijft het credo dat de NAM minimale betrokkenheid moet hebben bij alle maatregelen die de Groningers kunnen nemen om hun huis te herstellen, verstevigen en verbeteren.”

Het meerjarenprogramma is van groot belang: schadeherstel, versteviging en vergroenen van gebouwen is van groot belang. Tegelijkertijd ziet de D66-statenfractie het nog steeds als primair doel dat de gaswinning in de provincie Groningen verder naar beneden moet. D66 zal zich dus stevig inzetten op een verdere verlaging van de gaswinning voor 2016 en de jaren erna.

De waardevermeerderingsregeling wordt helaas nog niet uitgebreid onderzocht. D66 vindt dat jammer, maar wij zullen ons er voor inspannen dat deze regeling niet stopt bij een bepaalde grens, maar voor alle inwoners in onze provincie met schade beschikbaar zal zijn. Net zo zeer zal de statenfractie zich sterk maken voor een stevige en snelle energietransitie in Noord-Groningen. Dit gebied kan het verschil laten zien tussen omgaan met de effecten van de winning van fossiele brandstoffen en het leven met duurzame energieopwekking en energiebesparing.

Tim Zwertbroek: “D66 is blij dat monumenten en beeldbepalende bebouwing een individuele aanpak krijgen. Noord-Groningen heeft een grote rijkdom aan monumenten, het is dus van belang dat deze hun unieke karakter blijven behouden.”

Provinciale Staten zullen 11 november in de commissie Bestuur, financien & veiligheid het meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020 inhoudelijk bespreken.