Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juli 2017

Algemene beschouwingen: energietransitie is noodzakelijk

Deze week hebben we het politieke jaar afgesloten met de Algemene Beschouwingen. De rode lijn in ons verhaal was de energietransitie. De noodzaak en de realisatie hiervan heeft een enorme impact op ons allemaal. Daarom blijven we ons hiervoor inzetten.

Ieder jaar vinden de algemene politieke beschouwingen plaats tegen het einde van het politieke jaar. Een belangrijk moment voor Provinciale Staten omdat alle fractievoorzitters dan met elkaar en met Gedeputeerde Staten debatteren over het beleid van deze collegeperiode (2015-2019). Nu we halverwege deze periode zitten is het tijd om te kijken wat we reeds uit het Collegeakkoord bereikt hebben en wat we de komende twee jaar nog gaan doen.

Onze woordvoering tijdens de Algemene Beschouwingen ging vooral over de energietransitie. Als we niets doen heeft dat grote consequenties voor toekomstige generaties. Het realiseren van deze energietransitie heeft effect op allerlei beleidsterreinen: o.a. energievoorziening, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. Onze woorden hebben we extra kracht bijgezet door twee moties in te dienen over een transitie naar een aardgasloos Groningen en energiebesparende maatregelen. Beide moties zijn in de Staten aangenomen.

Eerder deze week vond de terugkomdag “Nieuwe energie voor Groningen” plaats in het Provinciehuis. Hier werden alle ideeën die de afgelopen weken zijn verzameld gepresenteerd. Ook reageerden het publiek op de doelstellingen van de Provincie om in 2050 alle energie in Groningen duurzaam op te wekken. Het verspreiden van kennis en de rol die de Provincie daarin kan innemen werd breed gesteund.

Fractievoorzitter Henri Schijf: ‘De afgelopen weken hebben we veel gehoord en gezien over de gevolgen van klimaatveranderingen en mogelijke oplossingen binnen de energietransitie. Tijdens de landelijke D66 Statendag van 17 juni en de Algemene Beschouwingen van afgelopen woensdag (12 juli) spraken we over hoe D66 zich kan blijven inzetten. Want de realisatie van de transitie is een moeilijk proces. We zullen alles op alles moeten zetten om onze doelstellingen te halen. Met het zomerreces voor de deur zal er politiek gezien niet zoveel gebeuren de komende zomer. Tijd om te relativeren en nieuwe concrete plannen te maken voor het nieuwe politieke jaar. Rest mij alleen nog om jullie allemaal een hele fijne zomer toe te wensen. We zien jullie graag na het zomerreces weer terug.’