Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 april 2018

Vacature: penningmeester voor het regiobestuur

D66 Regio Groningen zoekt een nieuwe penningmeester. De tweede termijn van de zittende penningmeester, Heiko Siebold, loopt in februari 2019 af. Hij is dan niet meer herverkiesbaar, omdat men maximaal zes jaar bestuurslid mag zijn. Februari 2019 valt midden in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en is dus geen handig tijdstip voor overdracht van taken. Daarom zoekt het regiobestuur nu alvast een nieuwe penningmeester. Het functieprofiel is hieronder weergegeven. Heb je vragen of belangstelling over de functie neem dan gerust met Heiko Siebold contact op. 

Profiel penningmeester
De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij is bovenal een integer bestuurder. De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en daarmee financieel verantwoordelijk voor de afdeling en alle daarmee samenhangende contracten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Vertegenwoordigt de afdeling en D66 en stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 • Kan financiële besluiten onderbouwen en aan de ALV uitleggen;
 • Vertaalt politieke onzekerheden (als nieuwe verkiezingen) in nieuwe financiële reserveringen/voorzieningen;
 • Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan;
 • Is kritisch ten opzichte van uitgaven en zorgt ervoor dat mede bestuursleden dat ook zijn;
 • Is in staat het beleidsplan van het bestuur om te zetten in financiële consequenties;
 • Stelt een financieel jaarverslag op;
 • Is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management) bijvoorbeeld d.m.v. een kascontrolecommissie;
 • Is verantwoordelijk voor een gedegen financiële onderbouwing van het beleidsplan;
 • Maakt een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteiten-/beleidsplan;
 • Stuurt de goedgekeurde jaarrekening op naar het Landelijk Bureau;
 • Beheert de geldmiddelen en bankpassen en verricht betalingen aan rechthebbenden;
 • Stelt een afdrachtregeling op voor politiek vertegenwoordigers en voert deze na vaststelling in de ALV uit;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

Competenties
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.