Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

We hebben een coalitieakkoord!

D66 is blij dat er een coalitieakkoord ligt dat past bij de ambities die we voor de verkiezingen hadden uitgesproken. Onze visie voor de toekomst van Groningen was er één waarin Groningen een duurzame, leefbare en bereikbare provincie is, met een groene en sterke economie. Veel van deze toekomstvisie zien we terug in dit coalitieakkoord.

Energietransitie

Deze brede coalitie spreekt zich nadrukkelijk uit voor een groene, progressieve koers. Daar is D66 bijzonder blij mee. Allereerst kiest de coalitie voor een schone toekomst, waarin minder CO2-uitstoot, energiebesparing, verduurzaming van de landbouw en vergroening van de industrie zorgen voor een fijnere leefomgeving en een toekomstbestendige economie. Draagvlak en rechtvaardige verdeling van lusten en lasten blijven daar belangrijke onderdelen van. Voor D66 zijn deze onderdelen essentieel om de energietransitie van en voor iedereen te laten zijn.

Bereikbaarheid

Ook op het gebied van mobiliteit wil deze coalitie een groene koers. D66 heeft in de campagne gepleit voor een stevige inzet op de fiets, met slimme overstapmogelijkheden op groen (openbaar) vervoer en gecombineerd met pakketpost- en oplaadmogelijkheden. Het coalitieakkoord past perfect in deze ambitie van D66. Bovendien wil deze coalitie blijven inzetten op snelle treinverbindingen met de Randstad en Noord-Duitsland. Bovendien blijft de coalitie streven naar emissievrij openbaar vervoer. Zo ziet D66 het graag.

Inspraak

Ook zijn wij als D66 heel blij met de extra gelden voor cultuur en de aandacht die er is voor beweeginclusief denken om sport en bewegen te stimuleren. Beide zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze provincie essentieel. Tenslotte is D66 blij met de erkenning van het belang van verbinding, transparantie en draagvlak. In onze nieuwe provincie moet ruimte zijn voor nieuwe vormen en instrumenten van inspraak waaronder burgerpanels en het ​right to challenge. ​Wij zijn verheugd dat er meer middelen komen om het gesprek nog minder over, maar meer met inwoners te laten verlopen. Daarbij hoort ook dat de provincie in de eigen organisatie een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Daarom komt diversiteit hoog op de agenda.

De toekomst

D66 ziet voldoende mogelijkheden om met deze coalitie en dit akkoord Groningen klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst met goede bereikbaarheid, voldoende werk, een prettige leefomgeving en duurzame bedrijvigheid. Zo zorgen we voor een vitale Groningse samenleving die klaar is voor klimaatverandering en die een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat heeft. Namens D66 zal Fleur Gräper – van Koolwijk opnieuw als kandidaat-gedeputeerde worden voorgedragen.

Thema

Voor de toekomst

Wij geloven dat de toekomst wordt gemaakt door wie het lef heeft voor te zijn. Vóór de aanpak van klimaatverandering en het terugdringen van de gaswinning. Vóór een leefbare en bereikbare provincie door nieuwe vormen van mobiliteit en investeringen in cultuur en evenementen. Vóór een sterke en groene economie door kansen in de IT- en energiesector te grijpen en de bestaande economie te vergroenen.

Lees meer