Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 november 2019

Maiden speech van Statenlid Carin Tappel

Op woensdag 13 november, tijdens een Statenvergadering over de Cultuurnota 2021-2028, gaf D66-Statenlid Carin Tappel haar maiden speech in de Provinciale Staten. Hier is haar maiden speech terug te lezen over de Cultuurnota. Uiteraard feliciteren wij ons Statenlid van harte met haar eerste woordvoering!

Voorzitter,

Ik heb in mijn leven veel gereisd en veel nomadische volken bezocht. Vaak heb ik mij verbaasd over gewoonten en gebruiken bij deze volken, zoals de lipschotels van de Suri in Ethiopië (erg onhandig met eten en drinken, van wie kwam dit idee en waarom nam iedereen dit over?) Of de peniskokers van Papua in Nieuw Guinea (waarom kozen ze voor peniskokers en niet voor schapenvachten in die koude Baliem Vallei?) Reizen is verwonderen en volken bewonderen die opkomen voor hun leefgebied, hun eco systeem, en die hun culturele gewoonten overdragen aan hun kinderen.

U zult zich misschien afvragen wat dit gereis langs volkeren te maken heeft met onze Groningse cultuur. Nou, alles! Reizen geeft nieuwe indrukken, die je niet meteen begrijpt en herkent, maar toch universeel blijken zijn. Iedereen wil zich thuis voelen, bij familieleden zijn die liefde en  je kansen bieden om je te ontwikkelen.

Kunst en cultuur geven ook nieuwe indrukken, cultuur kan ons doen verwonderden en nodigt uit om ons in anderen te verdiepen. Cultuur daagt uit tot zelfreflectie, tot nadenken over onze eigen cultuur, normen en waarden. Cultuur zorgt ervoor dat we ons thuis voelen en bevestigt onze identiteit. Fietsend door ons Groninger landschap met haar open velden, met in de verte zicht op de Martinitoren maakt dat wij ons thuis voelen, ons Groningers voelen

Voorzitter,

D66 wil met cultuur de basis leggen voor een goed leven. Daarom heeft D66 landelijk 80 miljoen extra op de rijksbegroting weten te krijgen. Ook in begroting van de Provinciale Staten heeft D66 extra budget weten te reserveren en extra aandacht gevraagd voor cultuur. Wij gaan ervan uit dat GS een belangrijk deel van het landelijk beschikbare budget naar het Noorden, naar Groningen gaat halen. En daarom dienen wij de motie  “Cultuurlobby voor extra rijksmiddelen” in (de motie is aangenomen door de Provinciale Staten, red.).

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 13 november,

Constaterende dat;

  • Het kabinet voor haar cultuurbeleid 2021-2024 structureel tachtig miljoen extra heeft gereserveerd;
  • Ook de provincie Groningen extra investeert in de cultuursector voor de komende vier jaar;

Overwegende dat;

  • Groningen een rijk aanbod op het gebied van kunst en cultuur heeft;
  • De culturele infrastructuur in Groningen landelijke (en internationale) uitstraling heeft;
  • Dit aanbod belangrijk is voor de aantrekkelijkheid en vestigingsklimaat van instellingen, bedrijven en mensen in het Noorden;

Roepen het college op;

  • Met de culturele instellingen en de noordelijke overheidspartners te komen tot een positionering van de noordelijke cultuursector, zodat we optimaal resultaat behalen in de lobby voor de tachtig miljoen euro aan extra rijksmiddelen cultuur.
  • En de Staten te informeren over de resultaten van deze lobby.

En gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter,

Er zijn 3 onderwerpen waar ik graag extra aandacht voor wil vragen. Ten eerste: betere toegang tot subsidies voor opkomend talent. D66 vindt het belangrijk dat er nieuwe festivals, voorstellingen en nieuwe evenementen kunnen ontstaan in Groningen. Dit is belangrijk voor handhaving van onze hoge ranking in de culturele sector, het vestigingsklimaat van bedrijven en instellingen en voor onze jonge Groningse kunst- en cultuurtalenten. Wij vragen aan het College om de grens voor het drempelbedrag voor incidentele subsidies te verlagen, zodat aan meer opkomend talent kansen kunnen worden geboden.

Het tweede: betere toegankelijkheid van cultuur. Het College werkt met de nota ‘wij zijn cultuur’ aan cultuur voor iedereen, ongeacht woonplaats. De cultuurpeilers hebben zich bewezen en werken onderling goed samen, maar hun rol naar het Ommeland kan versterkt worden. Door combinaties te maken met de domeinen leefbaarheid, sociaal domein, jeugdbeleid, vrijwilligers beleid en sport en evenementen kan bereikbaarheid van cultuur in het Ommeland verbeteren. Als regisseur sociaal domein in Oost Groningen heb ik ervaren dat voor burgers de grenzen tussen zorg, welzijn, cultuur, vrijwilligerswerk en leefbaarheid, niet bestaan. We roepen het provinciebestuur daarom op om in de uitvoering van het cultuurbeleid connecties te maken met ander beleid, zoals leefbaarheid. Bijvoorbeeld vrijwilligers van 050 of ‘het nieuwe doen’ inzetten om ouderen, die graag naar een voorstelling of expositie willen, maar geen auto meer rijden, samenbrengen. Win-win: ouderen hebben gezelschap en vervoer, jongeren voelen zich goed door de gegeven hulp en leren beter te kijken, luisteren en ervaren.

Ten derde: cultuureducatie voor alle opleidingsniveaus.  Cultuureducatie voor jongeren uit gezinnen die niet snel in theaters, concert zalen en musea komen, is heel belangrijk. Gelijke kansen voor iedereen vraagt om extra inzet in cultuureducatie van de cultuurpeilers, Vrijdag en CMK op scholen voor VMBO en MBO. Een kind is geen lege fles die gevuld moet worden, maar een smeulend vuurtje dat moet worden aangewakkerd. Daan Roosegaarde, die nu een prachtige voorstelling in het Groninger museum heeft, was leerling van mijn vriend en tennismaatje en docent aan de Kunst Academie: Frank. Frank heeft het smeulende talent van Daan ontdekt en aangewakkerd. Hij heeft Daan laten vlammen zodat Daan weer andere jongeren kan inspireren en de vlam kan doorgeven.

Voorzitter, tot slot.

Door cultuur voelen we ons verbonden met de plek waar we leven. Daarom is het belangrijk ons erfgoed te koesteren. Daarnaast kan cultuur, net als reizen, ons uitdagen om ons te verdiepen om iets wat we nog niet kennen, te leren kennen. D66 vindt behoud van erfgoed & ontwikkeling van nieuwe uitdagende cultuur vooral in onze provincie van groot belang. In onze provincie waar krimpgebieden, gevolgen van aardbevingen en gebrek aan werkgelegenheid voor problemen zorgen, kan uitdagende cultuur een steentje bijdragen aan de leefbaarheid.

Thema

Cultuur, sport en bewegen

Onze provincie heeft een rijk en gevarieerd aanbod aan cultuur in de stad en het ommeland. Zowel professioneel als in de amateurkunsten. Dit is te danken aan een infrastructuur van professionele aanbieders en cultuurinstellingen én bevlogen en betrokken artistieke inwoners. Ook kennen we inmiddels een cultuur waarin we graag en veel bewegen. En dat pas bij D66. Meer lezen over onze opvattingen over cultuur en sport? Klik dan hieronder!

Lees meer