Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2019

Unaniem aangenomen D66-motie in Statenvergadering van 18 december 2019

Op 18 december 2019 vond de laatste Statenvergadering van dit jaar plaats. Het ging met name over nota’s die grote thema’s omvatten als leefbaarheid, de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs en de financiële opbouw van het Nationaal Programma Groningen. Daarnaast was er aandacht voor het Provinciale Sportbeleid 2020-2023 dat, terwijl er actief aan een Provinciaal Sport- en Beweegakkoord gewerkt wordt, uitgesteld is. Tot slot stonden ook de maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen op de agenda. Een veelzijdige en goedgevulde agenda was het daarmee zeker. Hoogtepunt was de unaniem aangenomen motie van D66 om de ict-sector te betrekken bij de Kansrijke Leerweg om zo digitalisering ook een optie te laten zijn voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt is. Hier lees je terug wat onze inzet op deze onderwerpen was.

Sport- en Beweegbeleid 2020-2023

D66 vindt het bijzonder positief dat er een provinciaal sport- en beweegakkoord gesloten gaat worden. Daarbinnen zijn voor ons talentontwikkeling, sportevenementen en sport bereikbaar maken voor iedereen belangrijke pijlers. Allereerst de talentontwikkeling: jonge sporters moeten in de provincie Groningen alle kans krijgen hun talent te ontwikkelen. Ten tweede de sportevenementen. Evenementen als de 4Mijl stimuleren iedereen zelf ook aan de slag te gaan. Tot slot de bereikbaarheid voor iedereen. Ook kwetsbare groepen moeten kunnen blijven sporten in Groningen. Sport levert een grote bijdrage aan de leefbaarheid. Het vermindert eenzaamheid en verhoogt de levensverwachting en het welzijn. Het Provinciaal Sport- en Beweegakkoord moet wat D66 betreft aan deze punten tegemoet komen. Ook diende Carin Tappel namens D66 om deze redenen een tweetal moties mede in. Een motie van de ChristenUnie om de geschiktheid van fietstypen aan te geven voor verschillende fietsknooppunten en een motie van het CDA waarin verschillende punten worden aangedragen die in het Sport- en Beweegakkoord moeten komen zoals verduurzaming van sportaccomodaties, verbetering van vervoersmogelijkheden voor sporters met een handicap en de ondersteuning van talentontwikkeling en evenementorganisatie.

Leefbaarheidsprogramma 2020-2023 en Krimpagenda 2020-2023

Carin Tappel vatte het tijdens de Statenvergadering goed samen: “Leefbaarheid in onze provincie vraagt wat D66 betreft focus op gezondheid, onderwijs, krimp, inkomen en arbeid.” In de aangenomen nota wordt goed op deze vlakken ingezet door de Provincie. D66 heeft wel de zeer belangrijke toezegging van Gedeputeerde Tjeerd van Dekken dat er meer samenhang aangebracht zal worden tussen preventie en plaatsen waar zorg moeilijker bereikbaar is. Zorg moet in veel breder verband bekeken worden, omdat welzijn ook verbeterd door goede huisvesting en minder eenzaamheid. Hierbij helpt het goede voorbeelden, zoals de buurtconciërges in onder andere Wedde die vrijwilligers koppelen aan de lokale behoeften die ouderen hebben, breder onder de aandacht te brengen. Ook op onderwijsvlak, waarin het gemiddelde opleidingsniveau opgeschroeft moet worden met de plannen uit deze nota, moeten er initiatieven ontwikkelt worden waardoor krimpgebieden meer perspectief krijgen. Op gebied van vastgoed zijn er ook nog een aantal aandachtspunten door D66 op de kaart gezet. Na 2025 zal er in Groningen volgens voorspellingen serieuze leegstand ontstaan. Sloop en aanpassing van woningen zijn nodig om passende huisvesting voor alle Groningers te realiseren, maar hier is veel geld en samenwerking met de krimpregio’s voor nodig. Daarom moet er perspectief komen op de periode na deze nota en daarvoor moet al tijdens deze Collegeperiode aandacht zijn.

Groningen@Work 2020-2023

De nota Groningen@Work 2020-2023 moet een enorme stimulans moet geven aan de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiertussen is wat D66 betreft de mismatch te groot, ook al heeft Groningen een historisch lage werkloosheid van 4,5 procent. Het is belangrijk dat de Provincie oog blijft houden voor de noodzaak van een leven lang leren. Dat heeft Carin Tappel daarom nogmaals benoemd in de Statenvergadering. Vaardigheden verouderen en moeten onderhouden worden om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt bij te houden. Daarin moet iedereen investeren, ook de Provincie en het MKB. D66 heeft de toezegging van de Gedeputeerde dat technologische ontwikkelingen eerder beschikbaar gesteld worden aan het onderwijs zodat mensen wendbaarder worden. Concreet uitgewerkte plannen ziet D66 graag tegemoet. Niet iedereen profiteert van de economische groei, voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt heel groot. De Kansrijke Leerweg het het 1000-Banenplan kunnen juist voor deze mensen goede ondersteuning bieden. In de Kansrijke Leerweg wordt de ICT-sector echter niet genoemd, terwijl de ICT-sector in Groningen aan elfduizend mensen werk biedt. Daarom heeft D66 in een motie het College opgeroepen ICT ook onderdeel van de Kansrijke Leerweg te maken. Deze motie werd unaniem door de Staten aangenomen. Ambitieuze uitvoeringsprogramma’s zijn nodig om het onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en van onze economie echt een lerende economie te maken.

Financiële opbouw Nationaal Programma Groningen

D66 kan zich vinden in de verdeling van middelen binnen het Nationaal Programma zoals dat voorligt. Wij beseffen dat in de voorbereiding van de activiteiten de kwaliteit en de inhoud van de plannen voorop staat, niet het eventuele trekkingsrecht op de middelen. Wij willen graag de bevestiging van het bestuur van het programmabureau dat zij, als verantwoordelijke voor deze middelen, deze alleen vrij geeft als zij overtuigd is van de kwaliteit van de plannen zoals deze lokaal en regionaal worden ontwikkeld. Het betreft hier de verdeling van middelen binnen een startkapitaal. We mikken erop dat als gevolg van het succes van het Nationaal Programma ook ná de planperiode tot 2030 middelen beschikbaar zijn om projecten uit te voeren. In discussies neemt D66 dan ook 2040 als het jaar waarin we willen zien wat het Nationaal Programma heeft opgeleverd. D66 hoopt op goede samenhang tussen de lokale en de regionale programma’s. Samen komen we verder. De ambities voor onze economie en onderwijs moeten in de gehele provincie worden versterkt. Structurele groei voor heel Groningen, ook de Veenkoloniën en Oost-Groningen moet de inzet zijn.

Beleidsregel salderen stikstof

D66 heeft in de afgelopen maanden al vaak ons standpunt over deze beleidsregel mogen aangeven. Peter Gerrits heeft namens D66 in de Statenvergadering opnieuw gesteld dat de maatregelen die we nu moeten treffen moeten omarmen, om de natuur te beschermen en de bouw weer op gang te helpen. Uitstel van noodzakelijke
maatregelen maakt het op termijn niet makkelijker maar juist moeilijker om onze leefomgeving te behouden. We staan daarbij niet tegenover de boeren die het aangaat maar we willen juist náást hen staan. Een toekomstbestendige landbouw is in ieders belang, net als de diversiteit, de soortenrijkdom in de
natuur en een toekomstbestendige vormgeving van ons vervoer en de industrie. De nieuwe beleidsregels zijn een goede basis voor deze samenwerking. Vergunningverlening is mogelijk onder heldere voorwaarden. Er is dus ruimte voor een goede bedrijfsvoering. Het is nodig om elkaar bij te staan in de uitvoering van deze maatregelen: in de vergunningverlening én in de handhaving van de regels in de praktijk. En laten we vanaf nu goed vooruit- en niet wegkijken.