Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 februari 2020

Provinciale Statenvergadering van 5 februari 2020

Op 5 februari 2020 vond een Provinciale Statenvergadering plaats over de uitvoeringsagenda en herprioritering, Top Dutch, het bestuurlijk overleg Infrastructuur Ruimte en Transport en de aanpak van Ring Zuid.Een beknopte agenda, maar het viertal onderwerpen bevatte genoeg om te bespreken. D66 diende bovendien een tweetal moties in samen met andere partijen over de herprioritering en de Europese treinverbinding tussen Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki. Lees hier de input van de Statenfractie van D66 terug over alle onderwerpen.

Uitvoeringsagenda 2020

Om de ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 te kunnen halen moest op verschillende activiteiten van de provincie bezuinigd worden. Dit om te kunnen investeren in fietspaden, duurzamere mobiliteit en de cultuursector. Na een uitgebreide zoektocht naar middelen door het Collegevan GS is hierin een evenwichtige keuze gemaakt, verdeeld over de verschillende portefeuilles van de provincie. Het besluit heeft gevolgen voor de financiering van CMO STAMM en Vereniging Groninger Dorpen. De communicatie richting deze partijen was echter onder de maat. Fractievoorzitter Geert Kamminga: “Deze wijze van communiceren is wat D66 betreft één keer en nooit weer. Er is door het College terecht excuses hiervoor aangeboden. De komende tijd moet het College op zoek naar alternatieven voor de subsidiëring van CMO en VGD.” Hiervoor is door de Staten op initiatief van de coalitiepartijen een motie aangenomen.

Evaluatie van Top Dutch

Uit onderzoek van RTV Noord bleek dat het evaluatiebureau Berenschot nauwere banden had met het campagnebureau Initio dat achter de Top Dutch-campagne zit. Na enig onderzoek hebben de Colleges van de betrokken provincies terecht besloten dat de evaluatieopdracht niet langer in goede handen was bij Berenschot. Daarvoor wordt een nieuwe partij gezocht. D66 is daar verheugd mee. Als de mogelijke onderzoeksresultaten anders in twijfel getrokken kunnen worden, is dat zeer ongewenst.

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

D66 had liever later in het jaar, bij het Regionale Mobiliteitsplan, gediscussieerd over de bereikbaarheid van het Noorden. Statenlid Peter Gerrits sprak daarover bij de Statenvergadering het volgende: “We kunnen dan (bij de discussie over het Regionale Mobiliteitsplan, red.) echt praten over de samenhang tussen fiets, bus en trein.” Er was nu echter wel de gelegenheid extra nadruk te leggen op onze ambities over treinvervoer. Gerrits: “Er zijn veel ontwikkelingen om enthousiast van te worden. Zo wordt er hard gewerkt aan de versnelling op bestaand spoor, een onderzoek naar de Lelylijn, de realisatie van de Nedersaksenlijn en een treinstation bij de Zernike Campus. Bovendien moet Groningen het station voor het Noorden worden op een beoogde Europese treinverbinding tussen Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki.” Voor dit laatste diende D66 samen met bijna alle andere partijen een motie in die zich hiervoor uitspreekt. Het College moet door deze motie gaan lobbyen voor Groningen als belangrijke stop op dit internationale spoor. Met het gemis van de Paddepoelsterbrug sloot Peter Gerrits zijn woordvoering op dit onderwerp af: “Verder ben ik van mening dat vervanging van de Paddepoelsterbrug niet langer op zich kan laten wachten.”

Ring Zuid

Het College heeft de Provinciale Staten geïnformeerd hoe het gaat met de aanpak van Ring Zuid. Deze aanpak is complex en heeft voortdurend de aandacht nodig van alle betrokken partijen. D66 heeft dan ook grote waardering voor de vastberadenheid en zorgvuldigheid waarmee opdrachtgevers en de aannemerscombinatie het project steeds verder weten te brengen. Voor eind 2019 zouden de Staten meer te weten krijgen over de financiële kant van de aanpak van Ring Zuid. Dit bleek niet haalbaar. D66 wil verder met het goede overleg dat tot nu toe gevoerd wordt. Openheid is daarbij een sleutelbegrip. Alternatieven zouden de risico’s van het project enorm vergroten. Statenlid Peter Gerrits zei daarover: “Er is meer tijd nodig voor het overleg, die tijd willen we graag geven. Er is wederzijds vertrouwen. Nu willen we graag zicht op de datum wanneer de financiële duidelijkheid komt.”

Thema

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor een slim en groen bereikbaar Groningen is een infrastructuur nodig die uitgaat van een evenwichtige balans tussen vervoer via de weg, het spoor, het water en de lucht. Een goede mix, zodat mensen zelf kunnen bepalen hoe ze ergens komen. Het beste vervoermiddel afhankelijk van plaats, tijdstip of omstandigheid. En altijd zo duurzaam mogelijk. Meer lezen over onze opvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit? Klik dan hieronder!

Lees meer