Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2020

Werelderfgoed Waddengebied verdient bescherming en goed bestuur

Het Waddengebied staat onder druk. In 2016 zijn de Wadden nog verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland, maar het gebied kent een groot verlies van leefgebied voor meer dan honderd soorten. Klimaatverandering en bijvangst van vissen veroorzaken een grote afname in vis- en vogelstand. De Waddenagenda, zoals besproken op de Statenvergadering van 11 maart 2020, wil deze druk wegnemen. Het toekomstbeeld voor 2050 is daarin gelukkig veel optimistischer. Het Waddengebied moet beschermd worden en de biodiversiteit bevorderd.

Samenhang van sectoren

Deze ecologische ambities leven op gespannen voet met andere activiteiten in het Waddengebied. Voorbeelden daarvan zijn visserij, havens, recreatie en energieopwekking.  De Waddenagenda moet garanderen dat het mooiste natuurgebied niet ten koste gaat van onze economie. Toch zijn deze andere activiteiten ook van groot belang. Zo is de energieopwekking is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Alle sectoren die actief zijn in het gebied moeten hand in hand gaan. Dat vraagt een goed bestuur van het gebied.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog

In 2009 werd het Waddengebied UNESCO-Werelderfgoed. D66 wil dat in 2050 ook onze kinderen en hun kinderen daarvan kunnen genieten. De agenda schetst een optimistisch beeld voor de toekomst van het Waddengebied. Als we willen dat het gebied in de toekomst ook de bescherming krijgt die het verdient moet educatie erover nu beginnen. Lauwersoog is de perfecte plek voor een Werelderfgoedcentrum waar deze educatie plaats kan vinden.

Bescherming vanuit goed bestuur

D66 vindt dat we rekening moeten houden met alle dynamiek in het gebied en de waarden voor natuur en mens. Dit is tevens de rode draad in de Waddenagenda. Het is een complex gebied met vele factoren die samen de ecologische kwaliteit bepalen. Op basis van bestaande data en monitoringsystemen moet de bestuurbaarheid van het Waddengebied groter worden. Door terug te koppelen op het beleid vanuit de monitoring kunnen we grip krijgen op de ecologische situatie in het Waddengebied.

Meer dan een toekomstbeeld

De gegevens zijn er, de verwerkingssystemen ook, en zelfs de gezamenlijke bestuursstructuur is er. Het geschetste toekomstbeeld is positief. Met goede monitoring, effectief beleid en tijdige terugkoppeling om het beleid eventueel bij te sturen hoeft het niet bij een toekomstbeeld te blijven. Alleen dan helpen we het Waddengebied echt vooruit.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer