Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 september 2020

Commissievergadering 23 september 2020: Bereikbaarheid is volop in beweging

Woensdag 23 september vergaderden de Provinciale Staten in een commissie over verschillende bereikbaarheidonderwerpen, het thematisch programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen, de omgevingsvisie en de op vrijdag 18 september georganiseerde jongerenvariant van Praten met de Staten. De duurzame toekomst waar Groningen naar op weg is stond dus veelvuldig op de agenda. In deze commissievergadering gaf D66 aan op weg te willen naar in gesprek blijven met jongeren, een evenwichtig Nationaal Programma Groningen, een Omgevingsvisie die ruimte biedt en een steeds beter bereikbaar Groningen.

Op naar in gesprek blijven met jongeren

De Provinciale Staten hebben op basis van Praten met de Staten Jongeren initiatieven verdeeld om zoveel mogelijk van de input van de jongeren mee te kunnen nemen in provinciaal beleid. D66 pakte de verkeersveiligheid op. De verkeerssituatie in Onderdendam, die door wegafsluitingen in de omgeving af en toe chaotisch is, moet beter kunnen. Daarnaast hadden de jongeren het idee dat fietsers in de knel komen omdat in nu in coronatijd de auto vaker gebruikt wordt. Suggesties voor verbeteringen van de jongeren gingen over de wegen rondom Onderdendam, Bedum, Rasquert en Den Andel. D66 zou graag zien dat de provincie om de tafel gaat met deze jongeren om voor deze specifieke situaties oplossingen te kunnen bieden. D66 vond deze jongerenvariant van Praten met de Staten een mooi initiatief om met de jongeren in gesprek te blijven. Veel onderwerpen kwamen voorbij: van de mogelijkheid om in deze tijd toch evenementen te organiseren, parken goed en netjes te gebruiken en ouderen met jongeren in contact te brengen. Stuk voor stuk goede initiatieven waar we graag steun aan willen geven.

Op naar een evenwichtig NPG

D66 is verheugd dat het thematische programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen er nu ligt. Wel viel het woordvoerder Peter Gerrits op dat de aansluiting van de programmalijnen Onderwijs, Leefomgeving en Gezondheid met lokale programma’s nog niet compleet is. Hierdoor zijn de programmalijnen nog niet af en kunnen ze niet worden vastgesteld. Daarnaast viel op dat er grote verschillen zijn in de mate van concreetheid tussen programmalijnen. Economie en bereikbaarheid zijn heel concreet en compleet, op het punt van landschap en landbouw is dat veel minder het geval. Gerrits: “er wordt een flinke partij uitdagingen gepresenteerd waarbij wij nog niet het gevoel hebben dat men weet hoe die aan te pakken.” Dit terwijl landschap een onderwerp is, net als economie en bereikbaarheid, waar de provincie in grote mate zelf over gaat. Het College stelde dat deze lijnen voldoende uitgewerkt zijn, juist omdat de provincie hier zo’n grote rol in speelt en veel expertise over de zaak heeft. Daarnaast het College toegezegd dat de uitwerking van de programmalijnen Onderwijs, Leefomgeving en Gezondheid bij de voortgangsrapportage in 2021 ter vaststelling opnieuw aan de orde zal komen.

Op naar de juiste koers voor het Programma Mobiliteit

De Provincie Groningen gaat alle bereikbaarheidsdeelthema’s vatten in één nieuw mobiliteitsplan. Wat D66 betreft ligt er dan de kans om een aantal onderwerpen goed op te pakken. Gerrits noemde daarbij specifiek de samenhangende vervoersmogelijkheden: “We zetten de Groninger centraal bij de behoefte om naar school, werk of familie te gaan.” Vervolgens vroeg hij aandacht voor niet-vervoersvormen van bereikbaarheid: “Weg- fiets- en railinfrastructuur blijven belangrijk en zeker de hubs met overstapmogelijkheden tussen deze vervoersmogelijkheden. Snel internet biedt nieuwe kansen voor Groningers om contact te hebben, onafhankelijk van tijd en plaats. Daarom moeten we het uitrollen van snel internet bevorderen en versnellen.” Tot slot brak Gerrits een lans voor de mogelijkheden van de integratie van het Programma Mobiliteit binnen de Omgevingsvisie: “Het biedt de mogelijkheid om de mobiliteitsbehoeften te beoordelen en op te lossen binnen de ruimtelijke kwaliteit die we voor onze provincie nastreven. We lossen het doelmatig op, het wordt mooi en het blijft duurzaam.”

Op naar de beste oplossing voor Ring West

De verhoging van het ambitieniveau in de verkenning van de aanpak van de Ring West is wat D66 betreft zeer welkom. Een verdiepte ligging van de Ring West zou meer mogelijkheden bieden voor de ontsluiting van de westelijke wijken naar het centrum van de stad, zeker ook voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer. Het belang daarvan wordt steeds groter, gezien de verstedelijkingsopgave van de stad. Gerrits: “Het gaat uiteindelijk om meer ruimte voor de groei van een leefbaar en groen Groningen.” Natuurlijk zitten er aan deze grote, kapitaalintensieve, infrastructurele werken grote risico’s. D66 wilde graag weten van het College hoe geprobeerd wordt financiële middelen aan te trekken om deze risico’s te beperken. Het College gaf aan dat de financiële benodigdheden voor de aanpak van Ring West nog uit deze verkenning moeten blijken. Bij het verkenningsbesluit zal het College de financiële dekking nader toelichten. Wel zijn hierover de gesprekken met het Rijk al opgestart, in combinatie met gesprekken over de bouwopgave aan de westzijde van de stad. Gerrits: “D66 wil de beste oplossing voor Groningen met een scherp oog op de financiële middelen en de beheersbaarheid van de toekomstige uitvoering.” Het College deelde deze visie.

Op naar een Omgevingsvisie die ruimte biedt

Over de startnotitie voor de nieuwe Omgevingsvisie stelde Gerrits dat de Provinciale Staten betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het koersdocument in het voorjaar van 2021. Gerrits: “Zo kunnen we kaders bieden waarbinnen Groningers succesvol kunnen zijn in de realisatie van goed werken, wonen, natuur en de energietransitie.” Bij deze oproep benadrukte Gerrits de grote uitdagingen waarvoor deze Omgevingsvisie ruimte moet bieden. Natuur, water en groen vragen om meer ruimte in de klimaatcrisis. De woningkrapte kan alleen verholpen worden door in korte tijd veel bij te bouwen. Daarnaast willen inwoners van de provincie ruimte voor de opwekking van hun eigen duurzame energie, met zon én wind. Met al deze uitdagingen moeten we in de nieuwe Omgevingsvisie zorgvuldig omgaan. Daarom heeft D66 aangedrongen op een actieve rol voor de Provinciale Staten in het proces om tot een nieuwe Omgevingsvisie te komen.

Op naar een bredere samenwerking Regio Groningen – Assen

D66 wil de sterke punten van de samenwerking Regio Groningen – Assen ook laten gelden voor wat eerder de ‘periferie’ van deze regio was. De overloop van traditioneel populaire gebieden naar krimpgevoelige gebieden biedt interessante mogelijkheden. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden kan het succes van de samenwerking verbreden. D66 stemt in met de nieuwe toekomstagenda voor de samenwerking. Gerrits: “Deze succesvolle regio verdient onze blijvende aandacht in de gekozen structuur. Het succes van de regio veroorzaakt wel een hogere vraag als het gaat om wonen, mobiliteit, de ruimtelijke kwaliteit en het gebruik van die ruimte om te werken.” Daarom heeft D66 de hoop dat de hiervoor genoemde mogelijkheden voor overloop naar andere gebieden worden benut.

Op naar snelle treinverbindingen naar Scheemda en Winschoten

Om een zeer gewenste extra sneltrein naar Winschoten mogelijk te maken is de sluiting van treinstation Sappemeer Oost wat D66 betreft nodig. Het onderzoek dat hiernaar gedaan is laat overtuigend zien dat de intensivering en de versnelling van het treinvervoer niet kunnen plaatsvinden zonder deze sluiting. Maar het is natuurlijk niet alleen goed nieuws. De gebruikers van station Sappemeer Oost krijgen extra fietstijd van één tot vijf minuten. Gerrits: “Voor de fietsers is het van belang dat de veilige stallingsmogelijkheden op station Hoogezand-Sappemeer worden uitgebreid.” Deze uitbreiding is door het College toegezegd. Het busvervoer is in de vorm van lijn 515 reeds aangepast om de aansluiting met het station te verbeteren. Daarnaast is de hubtaxi beschikbaar voor direct vervoer. Gerrits: “Al met al zijn wij overtuigd van de noodzaak tot intensivering en versnelling van het treinvervoer.” De nadelen voor de reizigers vanaf station Sappemeer Oost blijven beperkt.

Alle onderwerpen behalve Regio Groningen – Assen en de startnotitie Omgevingsivisie staan op de Statenvergadering van woensdag 30 september 2020 als bespreekstuk op de agenda.