Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

Statencommissie 30 september 2020: Steek energie in participatie

Woensdag 30 september 2020 kwamen de Provinciale Staten bijeen in een hybride-commissievergadering die fungeerde als Statenvergadering. Op de agenda veel aandacht voor de energietransitie met de Klimaatagenda en de Regionale Energiestrategie. Daarnaast was mobiliteit een belangrijk aandachtspunt met agendaonderwerpen als de Ring Zuid, Ring West en het Programma Mobiliteit. Tot slot stonden het Nationaal Programma Groningen en de bespreking met jongeren over Groningen na corona geagendeerd. In dit artikel de inbreng van D66 tijdens deze vergadering.

Steek energie in particiaptie door inwonerspanels

De klimaatagenda en de Regionale Energie Strategie laten zien dat het College verantwoordelijkheid neemt. Daar is D66 blij mee.  Er is echter nog veel werk nodig om inwoners van Groningen te betrekken bij de energietransitie. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft onderzocht dat slechts zestien procent van de Groningers nu vindt dat ze inspraak hebben in duurzame energiemaatregelen, terwijl 72 procent aangeeft dat ze wel betrokken wil zijn. In de Provinciale Staten spreken we veel over draagvlak, maar het lukt nog onvoldoende om het te creëren.

Het is fijn dat het College toegezegd heeft voorinvesteringen voor coöperaties mogelijk te maken en financiering voor professionalisering te verruimen. Er is echter meer nodig. Fractievoorzitter Geert Kamminga stelde daarover: “Goede inspraak en participatie zijn cruciaal. Mensen worden positiever over bestaande en nieuwe wind- en zonneparken. Daarom moet de provincie samen met gemeenten en coöperaties gaan kijken hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de energietransitie. Burgerpanels zijn daar uitermate geschikt voor.” Om het College te bewegen tot het inrichten van burgerpanels heeft D66 een motie ingediend.

D66 stemde in met de Klimaatagenda en met het Regionale Energie Strategie-concept. Kamminga: “Het is een nieuwe stap in het klimaatbeleid van de provincie. Het is goed om te zien dat de provincie toont wat haar doelen zijn. Nu is het de hoogste tijd om dat verhaal en de uitvoering daarvan op poten te gaan zetten. Samen met onze inwoners.”

Door met Ring Zuid

D66 wil verder met de werkzaamheden. Stilleggen van de bouw voegt niets toe behalve meer tekorten in de middelen. Een resultaat in de onderhandelingen is het enige wat kan helpen verder te komen met het project. De Gedeputeerde is daar druk mee bezig en dus houdt D66 vertrouwen in een goed vervolg van het project. Geheimhouding is daarbij belangrijk om een goede onderhandelingspositie te behouden.

Voorverkenning Ring West

De verhoging van het ambitieniveau in de verkenning van de aanpak van de Ring West is wat D66 betreft zeer welkom. Een verdiepte ligging van de Ring West zou meer mogelijkheden bieden voor de ontsluiting van de westelijke wijken naar het centrum van de stad, zeker ook voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer. Het belang daarvan wordt steeds groter, gezien de verstedelijkingsopgave van de stad. Natuurlijk zitten er aan deze grote, kapitaalintensieve, infrastructurele werken grote risico’s. Woordvoerder Peter Gerrits: “D66 wil de beste oplossing voor Groningen met een scherp oog op de financiële middelen en de beheersbaarheid van de toekomstige uitvoering.”

Aandacht voor fietsveiligheid en sport, recreatie en toerisme bij beheer en onderhoud

Woordvoerder Peter Gerrits heeft in de commissie al extra aandacht gevraagd voor veiligheid en duurzaamheid. D66 wil binnen het beheer en onderhoud aandacht voor de verbetering van de veiligheid voor fietsers en de bevordering van sport, recreatie en toerisme. In een aanvullende brief informeerde het College de Provinciale Staten over hoe ze gebruik maken van koppelkansen tussen fietsbeleid, ketenmobiliteit, verkeersveiligheid en toerisme. Daar is D66 erg blij mee.

Op de agendaonderwerpen Programma Mobiliteit, sluiting van station Sappemeer-Oost had D66 niets toe te voegen op de woordvoering van de commissievergadering van vorige week. De agendaonderwerpen Nationaal Programma Groningen en Jongeren over Groningen na corona zijn verschoven naar volgende week.