Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Statencommissie 4 november 2020: Over bos en begroting

Op 4 november 2020 vervolgden de Provinciale Staten van Groningen de commissievergadering van 28 oktober 2020. Op de agenda stonden Klimaatagenda-onderdeel Bos en Hout, de Begroting voor 2021, de startnotitie voor klimaatadaptatie en de vergunning van chemiebedrijf ESD-SIC. Hier kunt u de inbreng van de D66-fractie teruglezen.

Meer bos, meer biodiversiteit

Het programma voor het planten van meer bos is wat D66 betreft logisch opgebouwd. Het houdt rekening met de vele landschapstypen die onze provincie rijk is. Woordvoerder Jurgen Elshof: “Er is gekozen voor meer bos op plekken waar we het nu al hebben of waar plaatsing logisch zou zijn. Waar verrijking mogelijk is worden bestaande lijnen versterkt. Per gekozen vorm wordt rekening gehouden met het versterken van de biodiversiteit. De plannen voor Bos en Hout gunnen we daarom de financiering die het nodig heeft.” D66 is voor de verrijking van het groen en de versterking van de biodiversiteit. Daarom steunt D66 de plannen voor Bos en Hout.

Gemeentetoezicht en gevolgen van corona

In de commissie vond de financiële bespreking van de Begroting en de Najaarsmonitor plaats. De bredere politieke besprekingen vinden volgende week plaats in de Algemene Beschouwingen. Allereerst maakte D66 een groot punt van de coronacrisis. Financieel woordvoerder Peter Gerrits: “Corona treft veel instellingen en bedrijven in onze provincie. Vooral de horeca, cultuur en evenementen hebben het zwaar. Veel mensen maken zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf of instelling. We moeten dus snel handelen met de middelen die de provincie beschikbaar heeft gesteld.” We maken ons zorgen dat de financiële middelen voor de bestrijding van de coronacrisis zo beperkt uitgegeven zijn. D66 stelde daarom vragen die aanstuurden op een vlottere steunverlening wat betreft de gelden voor de inrichting van de anderhalvemetersamenleving, de drie miljoen euro voor andere vormen van steun en de vijf miljoen euro die als reservebedrag dient.

Het Uitvoeringsprogramma Fiets maakt D66 als fietspartij erg blij. 28 miljoen euro wordt de komende drie jaar geïnvesteerd in nieuwe doorfietsroutes en het bestaande fietsnetwerk. Gerrits: “De fietsveiligheid wordt zo verder verbeterd. Zo kunnen we de groei in aantallen fietsongelukken ombuigen. Knelpunten worden opgezocht en verbetert. Samen met alle fietsers willen we daaraan blijven werken.” Op het gebied van mobiliteit is D66 blij met de uitvoering van de hub-strategie. De prioriteit die daarbinnen aan station Hoogezand-Sappemeer wordt verleend om de reizigersstroom van station Sappemeer-Oost op te vangen wordt gewaardeerd door de D66-fractie.

In de landbouw ontbreken concrete streefwaarden voor de verduurzaming van de sector. D66 blijft daarom goed volgen hoe de ambities in het nieuwe programma Duurzame Landbouw omgezet zullen worden naar heldere indicatoren. Gerrits: “Alleen met heldere indicatoren en concrete streefwaarden voor onder andere de biologische landbouw kunnen we op voldoende tempo in de uitvoering aansturen.”

D66 had ook nog een zorg over de uitvoering van het landelijke asbestfonds. Volgens de regelingen uit dat fonds moeten gemeenten de sanering van asbest in hun regio meefinancieren. Om de voortgang van asbestsanering te garanderen is dat van belang, maar ook om zonnepanelen op daken te kunnen installeren voor de energietransitie. D66 heeft het College gevraagd contact met gemeenten op te nemen om afspraken te maken over het bevorderen van de voortgang.

Deze afspraken liggen lastig in onze provincie. Groningen kent een grote concentratie van gemeenten met een groot aantal inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt, behoefte aan jeugdzorg, andere zorgbehoevenden en ouderen. Gerrits: “Deze gemeenten komen bijna per definitie in de problemen met hun lokale financiën. D66 wil graag weten op welke manier de provincie als toezichthouder samen optrekt met gemeenten naar het Rijk. De streefwaarde voor gemeenten die onder preventief toezicht staan is nul. De vraag is of dat zo blijft. En eigenlijk is dat geen vraag. Wat kan de provincie als toezichthouder doen om de gevolgen van preventief financieel toezicht voor de inwoners van een betreffende gemeente op te vangen?”

Het klimaat verandert, en wij veranderen mee

Het klimaat verandert voortdurend, maar nu sneller dan ooit. De mens past zich daar ook al jaren op aan. En ook dat moet nu sneller dan ooit. Fractievoorzitter Geert Kamminga sprak in de commissie daarom ook uit dat de D66-fractie zich kan vinden uitgangspunten van de startnotitie Klimaatadaptatie. Specifieke aandacht vroeg hij voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, de vestiging daarvan in Groningen en de kennis die de regio van dit centrum kan gebruiken voor onze regionale strategie.

ESD-SIC

ESD is een bedrijf met honderd medewerkers. Het vormt een langdurig dossier dat hoofdbrekens en zorgen oplevert voor de provincie. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de uitstoot van SIC-vezels en de werkgelegenheid. Jurgen Elshof stelde namens D66 hierover: “We hebben nu veel juridische informatie ontvangen van de Gedeputeerde over de stappen die tot nu toe gezet zijn. Wij willen kijken naar de toekomst. Aan welke scenario’s werkt de Gedeputeerde om uit deze situatie te komen?”

De Begroting voor 2021 zal volgende week als bespreekstuk inhoudelijk opnieuw behandeld worden in de Provinciale Statenvergadering. De andere onderwerpen zullen in die vergadering enkel als hamerstuk passeren.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer