Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2020

Statencommissie 2 december 2020: Toekomstbestendige landbouw en gemeentefinanciën

Op 2 december 2020 stond er een Statencommissie op de planning in de Provinciale Staten van Groningen. Hier is onder meer gesproken over het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024, de financiële positie van Groningse gemeenten en de tarieven van het openbaar vervoer voor het komende jaar.

Programma Duurzame Landbouw 2020-2024

Woordvoerder Jurgen Elshof geeft aan dat D66 de ambities in het Programma Duurzame Landbouw onderschrijft. Wel kunnen de doelstellingen duidelijker en concreter, zodat de resultaten na verloop van tijd beter gecontroleerd kunnen worden. Dit is ook één van de adviezen uit de evaluatie die de Noordelijke Rekenkamer schreef over het voorgaande landbouwbeleid van de provincie. Elshof: ‘’D66 heeft uitgekeken naar het Programma Duurzame Landbouw. We gunnen iedere boer een duurzame toekomst, maar alleen een kleine kopgroep zal dit programma niet tot een succes maken.’’ Daarom heeft de fractie een aantal vragen gesteld naar de concrete resultaten die het College wil boeken, bijvoorbeeld als het gaat om de percentages boeren die natuurinclusieve maatregelen hebben genomen of zijn overgestapt naar biologische landbouw.

Zorgen over financiële positie van Groningse gemeenten

D66 deelt de zorgen die veel partijen hebben over de financiële situatie van gemeenten in Groningen. In onze provincie zijn veel gemeenten die moeite hebben om hun begroting sluitend te krijgen. Statenlid Peter Gerrits: “Dit komt onder meer door de relatief hoge druk op het sociaal domein. Bovendien staat het benodigde voorzieningenniveau van sommige gemeenten niet altijd in verhouding tot het aantal inwoners. Het is daarom goed om naast in te zetten op meer geld, ook te kijken naar de achterliggende oorzaken.’’ Onze fractie wil de situatie van de gemeenten goed in de gaten blijven houden en hun zorgen ook op landelijk niveau kenbaar blijven maken.

Tarieven Hubtaxi structureel omlaag

We zijn blij dat de tarieven voor de Hubtaxi komend jaar fors verlaagd worden. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te reizen via de OV-knooppunten in onze provincie. Ook is D66 tevreden dat reizigers van Arriva de mogelijkheid krijgen achteraf te betalen en dat er geen dubbel opstaptarief meer betaald hoeft te worden voor een overstap van (regionale) bus naar trein of andersom.

Meer grip op de Aanpak Ring Zuid

Een aantal Statenleden heeft bekeken hoe Provinciale Staten beter betrokken kunnen worden in het dossier rondom de zuidelijke ringweg. Voorgesteld wordt onder meer om informatie in te winnen bij deskundigen en structureler in gesprek te gaan met de Staten. D66 staat hiervoor open en is graag bereid mee te denken in welke onderwerpen besproken kunnen worden en welke deskundigen hierbij geraadpleegd kunnen worden.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer