Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2021

TK2021: Een duurzame en toekomstbestendige landbouw

D66 realiseert de kringlooplandbouw en herstelt de biodiversiteit. Met een regionale kringloop van voer, grondstoffen en mest hebben de landbouw en melkveehouderij een duurzame toekomst. We verbeteren de bodemkwaliteit en bieden alternatieven voor schadelijke bestrijdingsmiddelen. We verminderen de intensieve veehouderij.

We hebben veel aandacht voor bedrijfsopvolging door jonge boeren. Bij ongewijzigd beleid krijgen we veel schaalvergroting en veel boeren die stoppen, terwijl dat voor een goede en duurzame bedrijfsvoering niet nodig is.

De biobased economy integreert gewassen en reststromen uit de voedselindustrie met groene chemie en energieopwekking zoals groen gas. In onze regio is deze sector sterk met veel innovatie en bedrijfsmatige toepassingen. D66 bevordert dit onderdeel van onze regionale kenniseconomie, samen met de kennisinstellingen. We versterken daarmee de toekomst van onze landbouw.

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer