Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 april 2021

Statencommissie 14 april 2021: ‘De veranderende samenleving heeft een andere bestuursstijl nodig’

Slechts één punt stond er op de agenda bij de Statencommissie van woensdag 14 april. Voor D66 echter wel een belangrijk onderwerp, namelijk de participatie van jou als inwoner bij ruimtelijke plannen van de provincie. Lees in dit artikel meer over onze visie hierop.

Maak beleid voor participatie

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de participatie van inwoners bij ruimtelijke plannen in onze provincie. Specifiek is daarbij gekeken naar twee projecten: de verbetering van de N366 tussen Veendam en Ter Apel en de aanleg van het treinenopstelterrein ‘De Vork’ bij Haren. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de provincie op dit moment geen duidelijk participatiebeleid heeft. D66 is het dan ook eens met de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer dat dit de eerstvolgende stap moet zijn. Het is belangrijk dat bij elke ruimtelijke ingreep eerst wordt gekeken welke inwoners en bedrijven hierdoor mogelijk geraakt worden, waarna vervolgens een geschikte manier van participatie wordt gekozen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat het participatiebeleid in de loop van dit jaar gereed is. D66 kijkt hiernaar uit.

Kijk naar nieuwe vormen

Tegelijkertijd zijn onze verwachtingen hoger gespannen. Nieuwe vormen van participatie zijn nodig om alle inwoners te bereiken, ook degenen die de weg naar inspraak en provincie uit zichzelf minder snel weten te vinden. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’In het coalitieakkoord staat al, en ik citeer: ‘De veranderende samenleving heeft een andere bestuursstijl nodig. Een stijl die uitnodigt om zaken samen aan te pakken. Die actief op zoek gaat naar draagvlak voor beleid’. Wij zijn daarom zeer benieuwd naar het gebruik van instrumenten zoals burgerpanels, enquêtes en het concept ‘Right to Challenge’ dat inwoners in dorpen en buurten uitdaagt om publieke taken over te nemen.’’ D66 hoopt deze vernieuwende ideeën dan ook terug te zien in het participatiebeleid.

Grote ruimtelijke uitdagingen

We staan in Groningen de komende jaren voor een grote opgave om voldoende ruimte te vinden voor wonen, natuur, landbouw en energieopwekking. Participatie van jou als inwoner wordt daarmee des te belangrijker. ‘’En het klinkt als een cliché, maar dat is het niet: we kunnen het alleen samen doen. We zullen het niet altijd eens zijn met elkaar over de uitkomsten, maar dat maakt het des te belangrijker om onderling vertrouwen te hebben over de manier van samenwerken,’’ besluit Peter Gerrits zijn woordvoering.

Heb jij ideeën over hoe je het liefst betrokken wil worden bij toekomstig beleid van de provincie? Laat het ons weten door contact op te nemen! Of meld je aan voor ‘Praten met de Staten’ op 28 april.

Oorspronkelijk stond voor deze commissievergadering ook het advies over het vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar geagendeerd. Aangezien niet alle benodigde documenten op tijd beschikbaar waren, is echter besloten dit door te schuiven naar een later moment.

Thema

Verbindend & democratisch bestuur

Wij willen dat de provincie zo vroegtijdig mogelijk met inwoners in gesprek gaat over beleid, plannen en keuzes. Wij staan voor een provincie die helder geformuleerde ambities omzet in concreet, controleerbaar beleid. De provincie als verbinding tussen gemeenten en met Den Haag en Europa. Ook zien wij graag dat de provincie nog nadrukkelijker de verbinding zoekt met gemeenten, wijken, buurtschappen, dorpen, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Meer lezen over onze opvattingen over openbaar bestuur? Klik dan hieronder!

Lees meer