Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

Statencommissie 19 mei 2021: Biomassa, begrotingen en bestedingen

De bijstook van biomassa in de Eemshavencentrale vormde een uitzondering in een Statencommissie waar verder vooral financiën centraal stonden. We hebben onder meer gesproken over de begroting van het Waddenfonds voor 2022 en de Jaarstukken van de provincie over het afgelopen jaar. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Vragen over extra bijstook van biomassa

Op verzoek van de Partij voor de Dieren hebben we gedebatteerd over de extra bijstook van biomassa in de RWE-centrale bij de Eemshaven. RWE heeft een vergunning aangevraagd voor het verhogen van de bijstook van biomassa van 15% naar 30%. D66 is kritisch op het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en we hebben het College daarom gevraagd om garanties als het gaat om de maximale uitstoot van schadelijke stoffen en het aantal schepen dat gebruikt wordt voor de aanvoer. ‘’Als er dan toch biomassa wordt gebruikt, moet dit wat onze fractie betreft gebeuren onder de minst milieubelastende omstandigheden,’’ geeft woordvoerder Jurgen Elshof aan. Daarom willen we graag dat het College in gesprek gaat met RWE over de geldigheid van de certificaten voor de herkomst van de biomassa en dat daarover transparant wordt gecommuniceerd. We zijn blij dat de gedeputeerde heeft toegezegd dit te willen bespreken met RWE.

Een structurele verbetering van het Waddengebied

Het prachtige Waddengebied ligt D66 na aan het hart en we zijn dan ook blij met de inzet die het Waddenfonds pleegt om dit UNESCO-werelderfgoed in stand te houden. We vinden het belangrijk dat onze provincie organisaties en ondernemers het komende jaar actief gaat aanmoedigen om gebruik te maken van de mogelijkheden die het fonds biedt. Zeker nu innovatieve duurzaamheidsprojecten in de hele provincie, en niet alleen in het Waddengebied, aanspraak kunnen maken op een bijdrage.

Het is daarbij van belang dat de oorspronkelijke doelstelling van het fonds intact blijft. Het Waddenfonds is van oorsprong een compensatie van het Rijk voor de impact die de winning van allerlei delfstoffen heeft op het gebied. Doel is dat het Waddengebied er op termijn structureel beter voor staat. ‘’D66 verwacht dan ook dat het College deze doelstelling bewaakt en dat dit is terug te zien in het uitvoeringsplan dat komende maand op de agenda staat in de Staten,’’ aldus Jurgen Elshof.

Gevolgen van corona voor provinciale financiën

Onlangs presenteerde de provincie de Jaarstukken over 2020. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe de provinciale middelen afgelopen jaar zijn besteed en wat met het uitgevoerde beleid is bereikt. In totaal is er een overschot van 23,4 miljoen euro, waarvan 17,7 miljoen euro bestaat uit geld dat bedoeld is voor projecten die vorig jaar niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Dit overschot wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de coronacrisis. Aangezien we ook dit jaar nog te maken hebben met beperkende coronamaatregelen, maken wij ons als D66 zorgen dat er nog meer projecten vertraging of uitstel oplopen. We willen net als de accountant dan ook graag een nadere analyse naar de oorzaken van het hoge overgeboekte bedrag en het voorkomen hiervan in de toekomst. Het College heeft dit toegezegd.

Bij veel beleidsprogramma’s waren voor het afgelopen jaar nog geen meetbare prestaties beschikbaar. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Dit bemoeilijkt voor ons de beoordeling van de effectiviteit van programma’s. Dat klemt, omdat het hier zeer belangrijke zaken betreft zoals bijvoorbeeld het aantal doden en gewonden bij fietsers in het verkeer.’’ D66 wil zaken als deze graag zeer nauwgezet volgen en heeft hierover dan ook vragen gesteld aan de betrokken ambtenaren. Het College heeft daarnaast aangegeven een informatiesessie te willen organiseren over verkeersveiligheid.

D66 sloot af met een positieve noot over de ontwikkeling van Blauwestad, waar beduidend meer kavels verkocht zijn dan gepland. ‘’We nemen met tevredenheid kennis van de resultaten hier. De uitvoering van het project ligt na een zeer lange aanloop nu goed op stoom. Dit stemt optimistisch ten aanzien van andere langjarige initiatieven, zoals de uitbreiding van de Eemshaven,’’ besluit Peter Gerrits.

Onderzoek naar ‘revolverende fondsen’

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘revolverende fondsen’ van de provincie Groningen. Via deze fondsen wordt geld uitgezet als lening, deelneming of garantie, met als doel dat een deel van dit geld uiteindelijk weer opnieuw kan worden ingezet. De twee revolverende fondsen die de Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht zijn het Fonds Nieuwe Doen (FND) en het Investeringsfonds Groningen (IFG). Het FND verstrekt leningen aan projecten op het gebied van zorg, leefbaarheid en energie, terwijl het IFG investeert in fondsen die zich richten op het midden- en kleinbedrijf in onze provincie.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het FND op het gebied van energie duidelijke resultaten boekt. In totaal zorgen de projecten ervoor dat jaarlijks de uitstoot van 17.000 ton CO2 wordt vermeden. Tegelijkertijd ziet de rekenkamer ook ruimte voor verbetering als het gaat om de informatie over en het beheer van de fondsen. Aan het College wordt daarom geadviseerd ons als Staten actiever te informeren over de maatschappelijke opbrengsten. D66 vindt het goed dat het College deze en de andere aanbevelingen overneemt en hiermee aan de slag gaat.

De bijstook van biomassa in de Eemshavencentrale en de Jaarstukken worden in de Statenvergadering van 26 mei verder besproken, het NRK-rapport en de begroting van het Waddenfonds zullen hier als hamerstuk passeren. 

 

Thema

Natuur, water & landbouw

Wij willen de biodiversiteit in onze provincie behouden. Daarom zetten wij in op natuur- en landschapsbeheer. Laten we onze laaggelegen gebieden klimaatbestendig inrichten om droogte en wateroverlast te voorkomen. Gebruik alle mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt en werk nauw samen met natuur- en landschapsorganisaties, boeren en inwoners. Meer lezen over onze opvattingen over natuur, water en landbouw? Klik dan hieronder!

Lees meer