Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 oktober 2021

Extra inzet nodig voor behoud Oldambster herenboerderijen

D66 wil dat de provincie meer aandacht heeft voor het behoud en onderhoud van de Oldambster herenboerderijen en stelt hierover schriftelijke vragen (pdf) aan het College van Gedeputeerde Staten. Veel van de herenboerderijen zijn momenteel in vergaande staat van verval, waardoor het behoud van dit voor het Oldambt en de provincie Groningen karakteristieke type boerderij langzamerhand steeds meer onder druk komt te staan.

Ambities vertalen in concrete actie

We hebben het College onder meer gevraagd hoe het zich de afgelopen jaren heeft ingespannen om deze boerderijen te behouden en welke extra inzet in de toekomst verwacht mag worden. ‘’Wij steunen de ambitie van de provincie om landschappelijk en cultureel erfgoed te behouden, maar willen dan ook dat dit in concrete acties vertaald wordt. Voor het onderhoud en de restauratie van de Oldambster herenboerderijen is hulp van overheden écht noodzakelijk,’’ geeft Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden het belang van samenwerking tussen de provincie en andere overheden op dit thema aan.

Inrichten ‘boerderijenloket’ en financiële steun

In 2019 verscheen al een rapport (pdf) van adviesorganisatie Libau over de toekomst van de herenboerderijen in het Oldambt. Daarin wordt onder meer geadviseerd een ‘boerderijenloket’ te faciliteren waar eigenaren met al hun vragen en zorgen terecht kunnen. Ook moet de provincie kijken naar aanvullende financiële middelen en meer ruimte creëren in regelgeving en bestemmingsplannen voor de boerderijen. Onze fractie wil van het College weten in hoeverre tot nu toe opvolging is gegeven aan deze adviezen.

Op 16 november ontvingen we de beantwoording van het College op onze vragen. Hierin wordt onder meer aangegeven dat de provincie in de toekomst de mogelijkheden voor het herbestemmen van de boerderijen voor woondoeleinden wil verruimen. Daarnaast zijn er meerdere subsidieregelingen waar eigenaren van de boerderijen aanspraak op kunnen maken en wordt de gemeente Oldambt financieel ondersteund bij de ontwikkeling van een toekomstvisie op de boerderijen. De gehele beantwoording is hier te lezen.

Thema

Ruimtelijke ordening

D66 staat voor een vitaal platteland en een sterke stad, waar het goed leven, wonen en werken is. Samen zorgen we ervoor dat het schitterende Groningse landschap dat ons zo dierbaar is, groen, ruim en schoon blijft! Meer lezen over onze opvattingen over ruimtelijke ordening? Klik dan hieronder!

Lees meer