Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 november 2021

Statenvergadering 17 november 2021: De digitale basis op orde

Omdat we vorige week door tijdgebrek slechts een deel van de geagendeerde onderwerpen hebben kunnen bespreken, vond er vandaag een extra vergadering van Provinciale Staten plaats. Op de agenda stonden onder meer de digitaliseringsvisie en een voorstel voor uitbreiding van het fondsvermogen van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Zo snel mogelijk voldoen aan digitale wet- en regelgeving

In de Statencommissie van 15 september hebben we gesproken over de concept-visie van de provincie op digitalisering. Wij hebben toen onder meer onderstreept dat digitalisering kansen biedt om inwoners beter te betrekken, maar ook gewezen op het belang van privacy en het vinden van voldoende geschikt personeel. Inmiddels is de definitieve visie gereed en lag deze ter besluitvorming voor.

Uit de visie blijkt dat de provincie nog niet voldoet aan bestaande wet- en regelgeving op het gebied van digitalisering en ook niet goed is voorbereid op nieuwe eisen en verplichtingen. Woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’D66 vindt het belangrijk om hier haast mee te maken. Van het College willen we daarom graag weten wanneer we dit naar verwachting hebben hersteld. Ook willen we snel en uitgebreid over de voortgang worden geïnformeerd.’’ Het College heeft toegezegd bij de voorjaars- en najaarsmonitor ons heldere en inhoudelijke informatie te verstrekken over de stand van zaken. Daarnaast zal indien nodig met het budget worden geschoven om zo snel mogelijk aan de wet- en regelgeving te voldoen.

D66 is blij dat er nu een visie ligt waarmee we aan de slag kunnen om bestaande gebreken te repareren en een goede digitale infrastructuur op te bouwen. ‘’Wel moet er daarvoor eerst een goede basis liggen om alle geschetste programma’s veilig verder te ontwikkelen. Wij zullen dit dossier dan ook opbouwend en kritisch blijven volgen,’’ rondde Paula haar woordvoering af door het belang dat onze fractie aan een zorgvuldig digitaliseringsproces hecht te onderstrepen.

We zijn blij dat het College heeft aangegeven op termijn te willen kijken naar de mogelijkheden voor een ethische commissie. Deze commissie moet gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over bescherming van privacy, inclusie en ethiek bij de stappen die de provincie gaat zetten op het gebied van digitalisering. Voor D66 zullen deze randvoorwaarden altijd op één staan.

Extra geld voor investeringen in bedrijfsleven

Ook noordelijke bedrijven en ondernemingen worden nog altijd hard geraakt door de coronacrisis. Door het Rijk zijn steun- en herstelmaatregelen getroffen om het bedrijfsleven door de pandemie te loodsen. Onderdeel hiervan is om in het midden- en kleinbedrijf te investeren en zo hun financiële positie te versterken. De landelijke overheid trekt 11,7 miljoen euro uit om via de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) Groningse, Drentse en Friese bedrijven te ondersteunen, de drie noordelijke provincies reserveren gezamenlijk eenzelfde bedrag.

D66 vindt het belangrijk om juist in tijden van crisis de positie van onze ondernemers te versterken. Bij voorkeur door vergroening en verduurzaming van het bedrijfsleven, waarmee zij voorbereid zijn op de toekomst. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’In de bestaande normen van de NOM zitten reeds duurzaamheidscriteria waar ondernemers aan moeten voldoen. De klimaatdiscussie is één van de belangrijkste discussies die we hier voeren, maar dat doen we dan graag op een brede en zorgvuldige manier. Nu aanvullende voorwaarden verbinden aan deze fondsinvestering draagt niet bij aan de voorspelbaarheid voor onze ondernemers.’’ Onze fractie heeft om die reden dan ook geen steun gegeven aan een motie van de Partij voor de Dieren om aan deze bijdrage voor de NOM extra eisen op het gebied van klimaat en duurzaamheid te stellen.

Samenwerken aan een nieuwe Omgevingsvisie

Op verzoek van de fractie van Groninger Belang spraken we over de verhoudingen tussen de nieuwe nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies die momenteel worden voorbereid. D66 vindt het belangrijk dat bij de totstandkoming hiervan goed wordt samengewerkt tussen Rijk, provincies en gemeenten. ‘’We zijn als provincie zelfbewust, maar ook afhankelijk van deze andere overheden,’’ geeft woordvoerder Peter Gerrits aan. ‘’Naar onze mening werkt de provincie Groningen vanuit een eigen, sterke positie momenteel al goed samen met hen en we vinden het dan ook overbodig om met een motie te moeten benadrukken dat het Rijk geen zaken tegen de afspraken in van bovenaf mag opleggen.’’ Daarom heeft onze fractie een motie van Groninger Belang met een dergelijke oproep niet gesteund.

Naast over bovenstaande onderwerpen is in deze Statenvergadering ook gesproken over het oprichten van een stichting door gedeputeerde Homan, en daaraan gerelateerd de (on)mogelijkheden van nevenfuncties voor leden van het College. De gehele vergadering is hier terug te kijken. De uitslagen van de stemmingen over de voordrachten, moties en amendementen zijn hier te vinden.

 

Thema

Economie & arbeidsmarkt

De Groningse economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid stijgt. Met name IT-bedrijven trekken jonge, hoogopgeleide werknemers aan. Ook sectoren de energie, de bouw, het openbaar bestuur en de zorg- en welzijn hebben vakmensen nodig. Studenten hoeven na het afstuderen niet steeds minder hun heil elders te zoeken voor een baan met perspectief. Meer lezen over onze opvattingen over economie en arbeidsmarkt? Klik dan hieronder!

Lees meer