Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energieopwekking

D66 vindt het belangrijk dat de transitie naar het opwekken van duurzame energie voortvarend wordt doorgezet. Maar dan wel in nauwe samenspraak met inwoners van de provincie. Wij zijn ons ervan bewust dat de keuze voor duurzame energie gevolgen heeft voor de omgeving. Lusten en lasten moeten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Van belang is dat de provincie duidelijke keuzes maakt, rekening houdend met landschap en inwoners, en zich daaraan houdt.


Rol van bedrijfsleven
Zowel Energy Valley als het MKB en de kennisinstellingen kunnen in onze ogen een belangrijke rol spelen bij de transitie naar het opwekken van duurzame energie. Wij vinden dat de provincie daarbij meer oog moet hebben voor de inbreng van kleinschalige coöperaties, burgerinitiatieven en kleine, innovatieve bedrijven. De provincie kan deze ontwikkeling aanzwengelen door partijen bij elkaar te brengen en kennisuitwisseling te mogelijk te maken. Niet alleen binnen de provincie, maar ook over de grens richting de Randstad en Nedersaksen.

Wind- en zonne-energie
Voor de provincie ligt de kans voor duurzame centrale energieopwekking vooral bij windenergie, waarvoor de provincie de taak heeft ruimte te zoeken. D66 ziet veel mogelijkheden in de windenergieopwekking op zee, maar ziet ook zeker kansen en noodzaak voor windmolens op het land. D66 wil daarom vasthouden aan het akkoord dat de provincies met het Rijk hebben gesloten. D66 vindt dat Provinciale Staten gaan over waar windturbines komen, en niet het Rijk. Verder moet de provincie in het algemeen belang voorwaarden stellen aan waar windmolens komen en om wat voor molens het dan gaat. Verder vinden wij dat het mogelijk moet zijn dat omwonenden van windparken meeprofiteren van windmolens. Lasten voor iedereen, lusten voor iedereen.

Het opwekken van zonne-energie is een van de meest duurzame vormen van energiewinning. Particulieren en ondernemers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. D66 wil dat de provincie hiervoor ruimte biedt in haar omgevingsvisie, met als voorwaarde dat de zonnepanelen goed worden ingepast in het landschap. Geef gemeenten de vrijheid om zonne-akkers aan te leggen. Net als bij windparken moet dat wel gebeuren in samenspraak met omwonenden, die hier ook van mee moeten kunnen profiteren.

Concreet wil D66 dat de provincie:

 • Duidelijke eisen stelt aan het inplannen van windmolens. Zo willen we dat er vanuit landschappelijke overweging gekozen wordt voor een lijnopstelling langs een dijk of een kanaal.
 • Bij het inplannen van windmolens meer rekening houdt met de ideeën van omwonenden en initiatiefnemers, de cultuurhistorie en het omliggende landschap. Als dit tot overlast leidt, willen wij dat de provincie dit compenseert bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap, aanplant van bomen of een lagere energierekening.
 • Grootschalige windenergie op zee stimuleert om zo de werkgelegenheid op land (Eemshaven) te bevorderen.
 • Het mogelijk maakt dat er meer zonne-akkers komen.
 • Boeren de mogelijkheid biedt om zonnepanelen te plaatsen op hun land.
 • De mogelijkheid van mobiele zonne-akkers onderzoekt of zonne-akkers op tijdelijk braakliggende grond.
 • Inwoners en collectieven maximale vrijheid biedt om duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik (zon, wind, biomassa).
 • Kleine producenten van biomassa bij elkaar brengt, zodat zij een volwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor de grote afnemers van biomassa.
 • Kennisinstellingen stimuleert om onderzoek naar diverse groene energiebronnen door te zetten.
 • De industrie aanspoort om al dan niet gezamenlijk duurzame energie op te wekken.
 • Condities schept waarin initiatiefnemers niet alleen duurzame energie kunnen opwekken, maar ook kunnen opslaan en transporteren.
 • Ervoor zorgt dat het ook aantrekkelijk blijft voor particulieren om duurzame energie op te wekken, te gebruiken en terug te verkopen aan het netwerk. Dat wat ze opwekken nemen ze af. Dus geen rekening aan het einde van het jaar.
 • Het huidige energiedistributie en -transportnetwerk moet geschikt worden gemaakt vooropwekking door particulieren. De provincie moet meer druk uitoefenen op de rijksoverheid om de toegang tot regionale netwerken voor iedere partij met gelijke kansen mogelijk te maken. Ter vergelijking met de netneutraliteit voor het internet.
 • Geen proefboringen naar schaliegas toestaat in verband met grote risico’s voor het milieu en het grondwater.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018