Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame werkgelegenheid

Wij zien grote mogelijkheden voor een duurzame economie. Het MKB is de motor voor duurzame werkgelegenheid op het platteland. Dat moet de provincie voor ogen houden. MKB’ers leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau, maar ook aan de positieve sfeer in dorpen, bijvoorbeeld als sponsor van de lokale sportclub. D66 vindt dat de provincie en gemeenten veel meer gebruik kunnen maken van de ideeën en initiatieven vanuit het MKB, inclusief de boeren.

Ondernemers vrij baan geven
Wij vinden dan ook dat de provincie MKB- bedrijven kan helpen groter te groeien door overbodige regels en belemmeringen weg te nemen. Tegelijkertijd is het van belang om startende bedrijven, MKB’ers en ZZP’ers vrij baan te geven zich te ontwikkelen en zo bij te dragen aan het innovatieve klimaat in onze provincie. Om de economie daadwerkelijk te stimuleren vinden wij dat de provincie de reserves moet aanspreken om de regionale economie en werkgelegenheid te verbeteren. De provincie kan Groningen aantrekkelijk maken voor grote bedrijven en organisaties van elders door te zorgen voor een uitstekende infrastructuur, ruime regelgeving voor bedrijven en promotie van alle positieve punten in deze provincie.

Aandacht voor goede opleiding
Een sterke economie heeft goed opgeleide mensen nodig. Daarbij hoort een leven lang leren. Onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar aansluiten. Te vaak is er sprake van een mismatch tussen bedrijf en sollicitant. D66 vindt dat jonge mensen beter opgeleid en toegerust de arbeidsmarkt moeten betreden.

Healthy Ageing
Verder zou de provincie meer kunnen doen aan het gezond houden van mensen door Healthy Ageing te omarmen.

Concreet wil D66 dat de provincie:

 • Netwerkactiviteiten voor ondernemers stimuleert en faciliteert.
  De werkgelegenheid bevordert door MKB-bedrijven die de grens van 50 werknemers willen overschrijden niet te belemmeren.
 • Stopt met de belemmerende regelgeving rond bedrijventerreinen en inventariseert welke bedrijventerreinen, of delen ervan, in aanmerking komen voor een revitalisering en geef hierbij voorrang aan het MKB.
 • Revolverende fondsen en microkredieten mogelijk maakt voor het MKB.
 • Een Groninger Messe organiseert als evenknie van de Hannover Messe.
 • Reserves aanspreekt om de veelbelovende co-financieringsregeling van het Rijk gericht op duurzame bedrijven in Eemshaven te realiseren.
 • Een regionale kredietdesk gericht op toegankelijkheid van kredietaanbod mogelijk maakt.
 • MKB-bedrijven stimuleert om jongeren stageplaatsen te geven.
 • Onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaar brengt om de werkloosheid aan te pakken door de aansluiting tussen arbeidsmarkt en opleiding te verbeteren.
 • Werk maakt van een leven lang leren zodat de beroepsbevolking van Groningen beter voorbereid is op de toekomst.
 • Samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen nadenkt over waar we over tien jaar ons geld mee gaan verdienen en hoe we daar alert op in kunnen springen.
 • Nauw samenwerkt met onze buren over de Duitse grens om werken over en weer te bevorderen.
 • Toerisme bevordert zodat lokale ondernemers kunnen open blijven en voorzieningen kunnen worden behouden.
 • Ondernemers niet in een keurslijf duwt van subsidieregelingen maar aansluit bij hun ideeën.
 • De stofkam haalt door de vele regelingen en subsidies voor het MKB en deze omzet in een beleid waarbij MKB-bedrijven gebruik kunnen maken van investeringsvoordelen op de lange termijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018