Steun ons en help Nederland vooruit

Herindeling

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. D66 steunt deze beweging. Juist door deze taken op gemeentelijk niveau zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren, kan maatwerk gerealiseerd worden. Dat kan evenwel alleen als gemeenten in staat zijn kwaliteit te leveren en efficiënt en effectief te werken. Daar hebben de burgers recht op. De meeste gemeenten beschikken op dit moment over te weinig bestuurskracht en financiële mogelijkheden om deze taken goed uit te voeren.

Daarom werken ze nu al veel samen, maar deze samenwerkingsverbanden onttrekken zich vaak aan democratische controle door de gemeenteraad. Zelfstandig doorgaan is voor deze gemeenten wat ons betreft niet gewenst, want dat is niet in belang van de burgers. Wij vinden dat de provincie de totstandkoming van grotere gemeenten, daar waar dat nodig is voor voldoende en adequate bestuurskracht, moet faciliteren, ondersteunen en bevorderen.

Wat provincies betreft wil D66 dat zij zich focussen op hun kerntaken. Gemeenten kunnen de andere taken dichter bij de burger brengen. Provincies vormen de verbinding tussen Europa, rijk en gemeenten. De logische taakverdeling is: de gemeenten zijn er echt voor de inwoners en leveren maatwerk, terwijl de provincies bovenlokaal werken. Met grotere gemeenten kan het aantal provincies teruggebracht worden tot een aantal landsdelen. Die landsdelen kunnen zich concentreren op hun kerntaken zoals: ruimte, economie, verkeer en vervoer. De culturele eigenheid van regio’s moet worden gerespecteerd en gestimuleerd, maar bestuur hoeft niet op provinciaal niveau te worden georganiseerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018