Steun ons en help Nederland vooruit

Inrichting van de ruimte

D66 vindt dat de provincie de regie over de ruimte uit handen moet durven geven aan gemeenten, organisaties en inwoners. Leg niet van tevoren alles vast, maar durf samen met anderen te kijken naar wat nodig is. Samen maken we de provincie. Geef kaders aan, maar vul niet te veel in. Denk vraaggericht in plaats van aanbodgericht en vraag dat ook van gemeenten. Bepaal niet voor de hele provincie of nieuwbouw toegestaan is. Laat gemeenten zelf aangeven waar nieuwbouw nodig is en maak heldere afspraken over de sloop van leegstaande panden. Geef de ruimte voor herbestemming of teruggave aan de natuur. Liever sloop of herbestemming dan leegstand en braakligging.

Laat de landbouw in gesprek gaan met de omgeving
Wij vinden het van groot belang dat boeren in gesprek gaan met omwonenden als ze plannen maken voor hun bedrijf. Stimuleer boeren om draagvlak te creëren bij hun buren. Laat ze bijvoorbeeld boerenburendagen organiseren. Wij willen boeren en andere initiatiefnemers op het platteland de kans geven om de ruimte op hun manier in te richten, maar dat lukt alleen in samenspraak met hun omgeving.

Kijk over de grenzen heen
De inrichting van de ruimte mag niet stoppen bij de provinciegrenzen. Daarom vindt D66 het van groot belang dat de provincie Groningen nauw samenwerkt met gemeenten, Rijk, buurprovincies en Duitsland. Oogkleppen af en kijk over de grenzen is ons devies. Kijk goed naar verbindingen met andere gebieden en investeer in infrastructuur: wegen, spoorwegen en binnenvaart.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Gemeenten zelf laat bepalen of ze een nieuw bedrijventerrein nodig hebben, maar daarbij wel als voorwaarde stelt dat ze oude terreinen slopen of een herbestemming geven.
  • Gemeenten aanspoort om burgers en bedrijven met goede plannen te laten komen voor herbestemming van leegstaande panden en braakliggende terreinen, zoals het opwekken van duurzame energie, gebruik voor opslag, bedrijfsruimte, winkel of zorgboerderij of herbestemming als natuurgebied of voor de biologische landbouw.
  • In een gebied dat tijdelijk geen bestemming heeft, de ruimte geeft te experimenteren met verrassende ideeën. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Parkstad Limburg en in het centrum van Borger.
  • Gemeenten zelf laat bepalen of er nieuwbouw nodig is binnen de gemeentegrenzen.
  • Bij de inrichting van de ruimte grond gebruikt die de provincie al in handen heeft en niet overgaat tot nieuwe aankopen als de bestemming nog onduidelijk is.
  • Inzet op een sterke regio Groningen- Assen als aangesloten stadsregio.
  • Ambtelijke organisaties binnen deze regio veel nauwer laat samenwerken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018