Steun ons en help Nederland vooruit

Ontwikkeling van de regionale economie

Om de komende jaren stappen te zetten en de economie verder te versterken is een flexibele gebiedsagenda nodig. Wij willen geen klassieke structuurvisie laten maken waarin alles tot achter de komma vast staat, maar een plan om samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten de provincie vooruit te brengen. De topsectoren die de overheid heeft vastgesteld spelen daarbij een grote rol. Maar dat is niet genoeg. Innovatie beperkt zich niet tot bepaalde sectoren maar is nodig over de hele linie. Daarom wil D66 dat het topsectorenbeleid wordt gemoderniseerd tot een beleid waar kruisbestuiving centraal staat tussen verschillende sectoren waarin onder andere MKB’ers en ZZP’ers werkzaam zijn. Immers, innovatieve ondernemers zijn juist in staat om verbanden te zien en kansen te pakken die zich niet laten inperken.

Concreet wil D66 dat de provincie:
  • De mogelijkheid onderzoekt van een speciaal innovatiefonds voor risicovolle investeringen.
  • Aansluit bij innovatieve projecten, in plaats van dat de projecten moeten aansluiten bij bureaucratische eisen.
  • Als kennismakelaar de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven bevordert, zodat nieuwe kennis een weg vindt naar de samenleving.
  • Subsidies vervangt door investeringsvoordelen met garanties op de lange termijn voor bedrijven die investeren in innovatie.
  • Startups en incubators bij elkaar brengt via hotspots, broedplaatsen en shared facilities met oude en nieuwe technieken en zo ontmoetings- en productieplaatsen creëert en daarmee het vermarkten van innovaties in Stad en Ommelanden stimuleert.
  • Zich ervoor inzet dat in de hele provincie snel internet aanwezig is. Snel internet betekent ook het gebruik van maken toekomstbestendige technieken. Daarnaast maakt het innovatieve producten als zorg-op-afstand en burgerparticipatie beter mogelijk. Haal samen met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven Europese subsidies binnen. Europese subsidies zijn bijvoorbeeld gericht op regio’s die groter zijn dan Groningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018