Steun ons en help Nederland vooruit

Windenergie

Voor de provincie ligt de kans voor duurzame centrale energieopwekking vooral bij windenergie, waarvoor de provincie de taak heeft ruimte te zoeken. D66 ziet veel mogelijkheden in de windenergieopwekking op zee, maar ziet ook zeker kansen en noodzaak voor windmolens op het land. D66 wil daarom vasthouden aan het akkoord dat de provincies met het Rijk hebben gesloten. D66 vindt dat Provinciale Staten gaan over waar windturbines komen, en niet het Rijk. Verder moet de provincie in het algemeen belang voorwaarden stellen aan waar windmolens komen en om wat voor molens het dan gaat. Verder vinden wij dat het mogelijk moet zijn dat omwonenden van windparken meeprofiteren van windmolens. Lasten voor iedereen, lusten voor iedereen.

Concreet wil D66 dat de provincie:

  • Duidelijke eisen stelt aan het inplannen van windmolens. Zo willen we dat er vanuit landschappelijke overweging gekozen wordt voor een lijnopstelling langs een dijk of een kanaal.
  • Bij het inplannen van windmolens meer rekening houdt met de ideeën van omwonenden en initiatiefnemers, de cultuurhistorie en het omliggende landschap. Als dit tot overlast leidt, willen wij dat de provincie dit compenseert bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap, aanplant van bomen of een lagere energierekening.
  • Grootschalige windenergie op zee stimuleert om zo de werkgelegenheid op land (Eemshaven) te bevorderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018